:: WEBBOARD NRRU :: Nakhon Ratchasima Rajabhat University

 ลืมรหัสผ่าน
 
ดู: 19970|ตอบ: 1

ผู้นำ และภาวะผู้นำ คืออะไร [คัดลอกลิงก์]

Rank: 1

สำคัญ
0
กระทู้
3
โพสต์
5
นางสาวสุธาศิณี  ศรีใส
รหัส 5350502131
โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  (เรียนร่วม)

Rank: 1

สำคัญ
0
กระทู้
3
โพสต์
5
ภาวะผู้นำ (Leadership)  หมายถึง  กระบวนการใช้อิทธิพล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย

ผู้นำ (Leader) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งหรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้างาน ให้เป็นผู้ตัดสินใจ ใช้อำนาจ จูงใจให้บุคคลปฏิบัติตาม

ผู้บริหารหรือผู้จัดการ (Manager) หมายถึง ผู้ที่แสดงบทบาทในการบริหารที่เด่นชัด 5 ประการ คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคน(Staffing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling)

ผู้นำบางคนไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่สามารถสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มได้ และผู้บริหารบางคนก็ไม่ได้เป็นผู้นำเพราะเขาไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อกลุ่มให้แสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายได้

คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นำที่ดี
1. การเป็นผู้รู้จักตนเอง(Self realization)
2.การเป็นผู้รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุและผล (Analytical Mind)
3. การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning)
4. ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร
5. การเป็นคนดี "Good Person”
Jack Welch เคยพูดถึงผู้นำที่ดีว่าควรประกอบไปด้วย 4E ได้แก่

- Energy มีพลัง ทุ่มเท พร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะก้าวไปไกลกว่าที่คนทั่วไปจะทำ

- Energize เสริมแรง จูงใจ สร้างพลังให้ผู้อื่น รู้จักใช้เทคนิคทางอารมณ์ในการช่วยก่อให้เกิดความใกล้ชิด

- Edge ผู้นำควรพร้อมที่จะทำในสิ่งนอกเหนือไปจากสิ่งที่ตัวเองถนัด กล้าที่จะเสี่ยง ไม่ใช่ทำอยู่แต่เรื่องเดิมๆ

- Execution นำด้วยการปฏิบัติเป็นตัวอย่าง (Lead by Example)

LEADERSHIP มีความหมายบ่งชี้ถึงลักษณะต่างๆ ของผู้นำที่ดี เริ่มที่

L หมายถึง Listen เป็นผู้ฟังที่ดี..

E คือ Explain สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ให้เข้าใจได้..

A คือ Assist ช่วยเหลือเมื่อควรช่วย…

D คือ Discuss รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็น..

E ตัวถัดมาคือ Evaluation ประเมินผลการปฏิบัติงาน..

R คือ Response แจ้งข้อมูลตอบกลับ…

S คือ Salute ทักทายปราศรัย...

H คือ Health มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ..

I คือ Inspire รู้จักกระตุ้นและให้กำลังใจลูกน้อง.. และตัวสุดท้ายคือ

P หมายถึง Patient มีความอดทนเป็นเลิศนั่นเอง..
เพราะฉะนั้น นอกจากจะทำงานเก่งแล้ว หัวหน้างานยังต้องมีคุณสมบัติผู้นำเหล่านี้ด้วย เพื่อให้บริหารทั้งคนและงานได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยให้ผลผลิตของหน่วยงานสูงขึ้นตามไปด้วย

การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ
                ผู้นำที่ดีควรจะต้องพัฒนาทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้
                1.  ทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงาน  
                2.  ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
                3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด
                4. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร
                5. ทักษะในการเป็นผู้นำ
                6. ทักษะในการตัดสินใจ
                7. ทักษะในการประชุม

GMT,

Powered by Discuz!

© 2001-2011 Comsenz Inc.

TOP