หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
    งานประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
    รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
    วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  
อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาและค้นคว้า การสืบค้น Full Text วิทยานิพนธ์และงานวิจัยจากฐานข้อมูล - -
  
สสวท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกรับทุนโครงการ สควค ระดับปริญญาโททางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  - -
  
ประกาศให้มาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2557 สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน  --
  
รับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558  --
  
ประกาศให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศมาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนวิจัย 1/2557  .
  
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  ...
  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม)  ....
  
ประกาศ : รายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  -
  
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมทางวิชาการ  --
  
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  -
  
การรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2557  --
  
ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2556  --..--

อ่านทั้งหมด

 
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 21 เดือนเมษายน 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 20 เดือนมีนาคม 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 17 เดือนธันวาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 15 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ปีที่ 2 ประจำปี 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 14 เดือนสิงหาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2556  

อ่านทั้งหมด

 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue มื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 9.08.05-06 อาคาร 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 NRRU Show & Share ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
 ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ Chateau de Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ภาพกิจกรรม "ธรรมะกับบัณฑิต" 
 ภาพงานประกันคุณภาพ SAR 2014 ระดับสาขา 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย" วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความลงวารสารวิชาการ" วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย" วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย" วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการรื่องการจัดทำแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหาร สาขาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557  
 ภาพบรรยากาศการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 2 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 264,561

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827