หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        วารสาร ราชพฤกษ์
        วารสาร สารสีมา
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
    งานประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
    รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
    วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา


  
ประกาศ : เชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัครเข้าอบรมโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถภาพทางวิชาการ -
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  ...
  
เลื่อนการพิมพ์ใบลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา  --..--
  
ประกาศ การรายงานตัว ทำสัญญารับทุน สควค. และปฐมนิเทศของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)  ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557  ...
  
ประกาศระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556  -
  
ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  .-.
  
ผังที่สั่งสอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2557  --..--
  
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)  ....
  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  --..--
  
ให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท รับใบรับรองคุณวุฒิ  --..--
  
การสอบวัดความรู้วิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ---

อ่านทั้งหมด

 
 H4CKED  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 14 เดือนสิงหาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10 เดือนเมษายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 9 เดือนมีนาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 6 เดือนธันวาคม 2555  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 5 เดือนพฤศจิกายน 2555  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2555  

อ่านทั้งหมด

 
 ภาพกิจกรรมสัมมนา "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสำหรับการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" 
 ภาพงานถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 
 ภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติประจำปี 2556 “การวิจัยและพัฒนา : จากท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน” 
 ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 
 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555 วันที่ 4 กันยายน 2556 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 9.0805-06 อาคาร 9 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและงานวิจัย" วันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 27.05.01 อาคารบูรณวิทยาการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 สอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ของนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2556 
 รายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2556 
 ต้อนรับกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ 
 ภาพกิจกรรมธรรมะกับบัณฑิต วันที่ 25 พฤษภาคม 2556 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 236,947

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827