หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        วารสาร ราชพฤกษ์
        วารสาร สารสีมา
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
    งานประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
    รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
    วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
  
กำหนดการประเมินผู้สอนออนไลน์ รอบ 2  --..--
  
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue  --..--
  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และการรายงานตัว โครงการ สควค. ปีการศึกษา 2557  --..--
  
เชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557  --..--
  
การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557  --..--
  
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 สามารถใช้ wifi ได้แล้วนะครับ  --..--
  
ประกาศผลสอบการประมวลความรู้ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556  -
  
ให้บัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ (ด่วน)  **..**
  
รายชื่อนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557  ....
  
ประกาศผลการสอบภาษาต่างประเทศของนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  -*-
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตามโครงการ สควค. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 (เพิ่มติม)  -
  
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  --..--

อ่านทั้งหมด

 
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 17 เดือนธันวาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 15 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ปีที่ 2 ประจำปี 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 14 เดือนสิงหาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 10 เดือนเมษายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 9 เดือนมีนาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม 2556  

อ่านทั้งหมด

 
 ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 NRRU Show & Share ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
 ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ Chateau de Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ภาพกิจกรรม "ธรรมะกับบัณฑิต"  
 ภาพงานประกันคุณภาพ SAR 2014 ระดับสาขา 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย" วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความลงวารสารวิชาการ" วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย" วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย" วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการรื่องการจัดทำแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหาร สาขาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557  
 ภาพบรรยากาศการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 
 ภาพกิจกรรมสัมมนา "มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนสำหรับการวิจัยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา" 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.16.254
คุณเข้าชมลำดับที่ : 240,593

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827