หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
    งานประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
    รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
    วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 2/2557  .
  
ให้นักศึกษาติดต่อรับเช็คทุนนำเสนองานวิจัยครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557  .
  
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/57  --
  
กำหนดระยะเวลาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 3/2557  .
  
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2557  --
  
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ........
  
ข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบ2) พร้อมประกาศ  ......
  
ประกาศ!!ให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 4/2557  .
  
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557  --..--
  
กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาท่ 2/2557  --
  
ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา รับเอกสารทางการศึกษา  --..--
  
งดให้บริการระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2558  --..--

อ่านทั้งหมด

 
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 21 เดือนเมษายน 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 20 เดือนมีนาคม 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม 2557  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 17 เดือนธันวาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 15 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับพิเศษ ปีที่ 2 ประจำปี 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 14 เดือนสิงหาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 12 เดือนมิถุนายน 2556  
 จดหมายข่าวบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 11 เดือนพฤษภาคม 2556  

อ่านทั้งหมด

 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม Awakening the Inner Gifts of Virtue มื่อวันที่ 25-26 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 9.08.05-06 อาคาร 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 
 NRRU Show & Share ครั้งที่ 3 วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
 ภาพกิจกรรม การประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ Chateau de Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
 ภาพกิจกรรม "ธรรมะกับบัณฑิต" 
 ภาพงานประกันคุณภาพ SAR 2014 ระดับสาขา 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย" วันที่ 28-30 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความลงวารสารวิชาการ" วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัย" วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2557 
 ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและการวิจัย" วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการรื่องการจัดทำแผนกลยุทธของบัณฑิตวิทยาลัย การประกันคุณภาพการศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบริหาร สาขาสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2557  
 ภาพบรรยากาศการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 

ดูทั้งหมด


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.10.1
คุณเข้าชมลำดับที่ : 266,668

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827