รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษา  (ภาคพิเศษ)

 

 

 

 

 

ลำดับ

รหัส

คำนำหน้า

ชื่อ

หมายเหตุ:

1

531330001

นางสาว

นงค์นุช  โกยกอง

 

2

531330002

นาย

ทินกร  พึ่งบัว

 

3

531330003

นางสาว

ธารรัตน์  เกียรติวิบูลย์จิตร

 

4

531330008

นางสาว

นภาพร  ตอนโคกสูง

 

5

531330009

นางสาว

วันวิสาข์  พันธ์สำโรง

 

6

531330010

นางสาว

ประภาพรรณ  บอกสันเทียะ

 

7

531330011

นาง

ปิรัญญา  บอกสันเทียะ

 

8

531330012

นางสาว

พิชญ์วดี  กฤดานรากรณ์

 

9

531330013

นางสาว

อุมาภรณ์  ปิ่นปก

 

10

531330014

นางสาว

วันวิสาข์  เจียรชัยกุล

 

11

531330015

นาง

ธชาพิมพ์  ชัญถาวร

 

12

531330016

นางสาว

กรณ์สมัชญ์  เปรี่ยมพิมาย

 

13

531330017

นางสาว

ปิยาภรณ์  ศรีศศิวงศ์

 

14

531330018

นางสาว

ฤทัยชนก  พรมมี

 

15

531330019

นางสาว

จุฑาภรณ์  ผมทำ

 

16

531330020

นางสาว

วรารัตน์  เลี่ยมรัตนะ

 

17

531330021

นาย

คุณาวุธ  นาคา

 

18

531330022

นางสาว

นงนุช  เผาะสูงเนิน

 

19

531330023

นางสาว

กัญญานี  พลเยี่ยม

 

20

531330024

นางสาว

เด่นเดือน  เลิศทยากุล

 

21

531330025

นางสาว

นุชจรินทร์  อุนิลคำ

 

22

531330026

นาย

เสกสรรค์  เทศสูงเนิน

 

23

531330027

นางสาว

เพ็ญนภา  พรมมินทร์

 

24

531330029

นางสาว

สุชิรา  เพียนอก

 

25

531330030

นางสาว

บุณฑริกา  สังกัดกลาง

 

26

531330031

นางสาว

รุ่งลาวัลย์  ธีระธนตระกูล

 

27

531330032

นางสาว

อัญชลี  ธัญญานนท์

 

28

531330033

นางสาว

รัชนี  อุปดี

 

29

531330034

นางสาว

อรอนงค์  มุ่งฝอยกลาง

 

30

531330035

นางสาว

อุไร  ธงกระโทก

 

31

531330036

นางสาว

เต็มศิริ  ปึงสูงเนิน

 

32

531330037

นางสาว

เกสินี  ชัยชนะ

 

33

531330039

นาย

พงศ์พันธุ์  ศิริธรรม

 

34

531330040

นาย

สระพงษ์  ภูมิโคกรักษ์

 

35

531330041

นางสาว

พรรณทิพา  สุขจำนงค์

 

36

531330042

นางสาว

สุวิมล  เฉยพรมราช

 

37

531330043

นางสาว

ประกายแก้ว  สัมประจิตร์

 

38

531330045

นางสาว

ปณิตา  ถนัดป่า

 

39

531330046

นางสาว

นิรมล  พงษ์เสดา

 

40

531330048

นางสาว

ภาวิณี  รอดหมื่นไวย์

 

41

531330049

นาย

สุเมธ  สุวรรณวงษ์

 

42

531330050

นางสาว

ชญาณิศา  สมบูรณ์ภา

 

43

531330051

นาย

คมกริช  จัตตุกูล

 

44

531330052

นาย

พรชัย  เปลื้องกลาง

 

45

531330053

นาย

เกียรติดนัย  ทัศนชาติ

 

46

531330054

นางสาว

กาญจนวรรณ  ศิริวุฒิ

 

47

531330055

นางสาว

วรรณนภา  ร้อยทุย

 

48

531330056

นาง

ปิยฎา  ธนูศร

 

49

531330057

นางสาว

นุชศิรา  ชาวเหนือ

 

50

531330058

นางสาว

พลอยไพลิน  วรรณภินพงศ์

 

51

531330059

นาง

พัชรากร  รสจันทร์

 

52

531330060

นางสาว

นงลักษณ์  นานกลาง

 

53

531330061

นาย

จักรพันธ์  พิบูลย์สังข์

 

54

531330062

นางสาว

พรนภา  สงนอก

 

55

531330063

นางสาว

เกศินี  แจ่มเกาะ

 

56

531330064

นางสาว

มณฑา  คำกลาง

 

57

531330065

นางสาว

จิดาภา  ครอบกระโทก

 

58

531330066

นางสาว

อรชร  ครุฑวิชิต

 

59

531330067

นางสาว

สิรินทรา  สินปรุ

 

60

531330068

นาย

นิรุติ  ทรัพย์สินทวีคูณ

 

61

531330069

นาย

สายชล  กี่พิมาย

 

62

531330071

นางสาว

อารีญา  ซึ่งพรหม

 

63

531330072

นางสาว

วรรณสิริ  หอยมุกข์

 

64

531330073

นางสาว

นาฏยา  แสนสุโพธิ์

 

65

531330074

นางสาว

ยุธิภรณ์  วิวัฒนยรรยง

 

66

531330076

นาย

กานต์  พฤฒิจิระวงศ์

 

67

531330077

นาง

วิไลพร  ไขทะเล

 

68

531330078

นางสาว

ตปนีย์  สุขสม

 

69

531330079

นางสาว

พิมพรรณ  แถวไธสง

 

70

531330080

นางสาว

สุรีรัตน์  นามจังหรีด

 

71

531330081

นางสาว

ปาจรีย์  ไตรพร

 

72

531330083

นางสาว

ปนัดดา  พรมมากุล

 

73

531330084

นางสาว

รสสุคนธ์  เกมสูงเนิน

 

74

531330085

นางสาว

พิชยา  บุญกิจ

 

75

531330086

นาง

เยาวภา  อินทร์เจือ

 

76

531330087

นาย

มานะ  เล่สิงห์

 

77

531330089

นางสาว

กรรณิการ์  ทำมุสา

 

78

531330090

นางสาว

เทพศิรินทร์  นนกระโทก

 

79

531330091

นางสาว

ภัชรมณี  ขจัดภัย

 

80

531330092

นาย

ปริญญา  วัจนา

 

81

531330093

นาง

วิภัทรา  น้ำสระน้อย

 

82

531330094

นางสาว

อัมพร  วิจิตรสระน้อย

 

83

531330095

นางสาว

อัจฉรา  ปิวชัยภูมิ

 

84

531330096

นางสาว

สุนีย์  โมกศิริ

 

85

531330097

นางสาว

จิราพร  จั่นขุนทด

 

86

531330098

นางสาว

กนกพัฒน์  เป้าสร้อย

 

87

531330099

นางสาว

อัจฉริยา  บำรุงศิลป์

 

88

531330101

นางสาว

ปัทมาวดี  จันดาเรือง

 

89

531330102

นางสาว

ปรัศนีย์  เพิ่มไกรศรี

 

90

531330103

นาย

เอกรัฐ  ปลั่งกลาง

 

91

531330104

นาย

พงษ์พันธ์  เพ็งขุนทด

 

92

531330105

นางสาว

ดาหวัน  ทองรักษ์

 

93

531330106

นาย

ประพัฒน์  ชุบขุนทด

 

94

531330107

นางสาว

อารีรัตน์  เดชสูงเนิน

 

95

531330108

นาง

กำไร  เชยสำโรง

 

96

531330109

นาง

รัชฎาวรรณ  ยางนอก

 

97

531330110

นางสาว

บุญมี  ยวงกระโทก

 

98

531330111

นาง

สุกัญญา  ฉัตรวชิระพฤกษ์

 

99

531330112

นาง

ไพลิน  เจนปรุ

 

100

531330113

นางสาว

ดวงพร  พลพรมราช

 

101

531330114

นางสาว

ศิริขวัญ  คณาศักดิ์

 

102

531330115

นางสาว

วิมล  วิจิตรกิ่ง

 

103

531330116

นาง

วรณัน  เลิศกระโทก

 

104

531330118

นางสาว

พณิวันตรี  เนียนพลกรัง

 

105

531330119

นางสาว

กังสดาล  ศรีจันทร์

 

106

531330121

นางสาว

วิมลพร  ชุมวัชรวิทย์

 

107

531330123

นางสาว

สถาพร  ศรีริเลี้ยง

 

108

531330125

นาย

สว่างพงษ์  สละ

 

109

531330127

นางสาว

สุพรรษา  ดาสุข

 

110

531330128

นาย

บุญผ่าน  บรรณสาร

 

111

531330129

นางสาว

รัชฎาพร  จันภิรมย์

 

112

531330131

นาย

ไพรวัลย์  แก้วกำเนิด

 

113

531330132

นางสาว

นรินทิพย์  กระพือพงษ์

 

114

531330133

นางสาว

ธิภาดา  สังข์ขาว

 

115

531330134

นางสาว

กฤษณา  สังข์ขาว

 

116

531330135

นางสาว

ชิดชนก  เสาร์สุรินทร์

 

117

531330136

นางสาว

ปฐมาวดี  ดอนกลาง

 

118

531330138

นาย

อิสระ  สาลีรัตนา

 

119

531330139

นาย

โอชา  จันทร์ลี

 

120

531330140

นางสาว

หทัยทิพย์  ขำขาว

 

121

531330143

นาย

ภาคิน  กุลสุทธิไชย

 

122

531330144

นางสาว

ศรัญญา  บุญกาญจน์

 

123

531330145

นางสาว

ปรางค์ทิพย์  มุ่งกระโทก

 

124

531330146

นาย

เสรี  โพธิ์ปานพะเนา

 

125

531330147

นาย

อชคพ  วงศ์สวรรค์

 

126

531330148

นางสาว

จีราภา  จันทร์เกลี้ยง

 

127

531330149

นาย

มาโนชญ์  ชาวบางงาม

 

128

531330150

นางสาว

พัชรี  รอดวินิจ

 

129

531330151

นางสาว

วาสนา  กิ่งนอก

 

130

531330152

นางสาว

อรพิน  อิงสันเทียะ

 

131

531330153

นาย

ประเสริฐ  ยันต์พิมาย

 

132

531330154

นางสาว

รำไพ  เวินสันเทียะ

 

133

531330155

นางสาว

นิรชา  แก้วกล่ำ

 

134

531330157

นางสาว

นันทนา  หนุนกระโทก

 

135

531330159

นางสาว

วิมลพร  หลักคำพันธ์

 

136

531330160

นาย

วศัน  สมบัติสวัสดิ์

 

137

531330161

นาย

สัมฤทธิ์  อภิชาตธนากร

 

138

531330162

นางสาว

เบญจวรรณ  ปั้นนอก

 

139

531330163

นาย

มานะศักดิ์  ตั้งไพโรจน์วงศ์

 

140

531330164

นาย

ศราวุธ  พุฒขุนทด

 

141

531330165

นาย

คมสันต์  คงพิมาย

 

142

531330166

นางสาว

เพ็ญพิชชา  ชาวนา

 

143

531330167

นางสาว

พิณทิพย์  วิจิตรกลาง

 

144

531330168

นางสาว

อรัญญา  สุริฉาย

 

145

531330169

นาย

ยรรยง  ประกอบกัน

 

146

531330170

นางสาว

อรอุมา  บุญส่ง

 

147

531330172

นางสาว

เสาวลักษณ์  คงภักดี

 

148

531330173

นางสาว

อรทัย  อินทะกนก

 

149

531330174

นางสาว

นุชนารถ  งัดสันเทียะ

 

150

531330176

นาย

วสันต์  ขำพิมาย

 

151

531330177

นาย

เอนก  กรึกกระโทก

 

152

531330178

นางสาว

อภิสรา  พิขุนทด

 

153

531330179

นางสาว

สุรีรัตน์  เสมพิมาย

 

154

531330180

นาย

ธีรุตม์  ฤทธิ์เวโรจน์

 

155

531330181

นาย

ภวัต  ตระกูลวงษ์

 

156

531330182

นางสาว

ทิชากร  ใช้บางยาง

 

157

531330183

นาย

ภัควี  ขุนสันเทียะ

 

158

531330184

นางสาว

กัญญารัตน์  ยังส้มป่อย

 

159

531330185

นาย

วุธจักร  พันธุ์สมบัติ

 

160

531330186

นาย

มะโนด  บุญเรือง

 

161

531330187

นาย

พิสิษฐ์  อาจเดช

 

162

531330188

นาย

ณัฐพงษ์  มุ่งเกี่ยวกลาง

 

163

531330189

นาย

อลงกต  แผนสนิท

 

164

531330190

นางสาว

เปมิกา  เชิงรัมย์

 

165

531330191

นาย

ปรีชา  การะวงศ์

 

166

531330192

นางสาว

ยุพาวดี  วงศ์โชคชัย

 

167

531330193

นาย

อานนท์  ราศรีงาม

 

168

531330196

นาย

ประมวล  คำจันทึก

 

169

531330197

นางสาว

การเกศ  คำจีน

 

170

531330198

นางสาว

พราวพิไล  สันติพงค์

 

171

531330200

พระมหา

อุดม  ค้าขึ้น

 

172

531330201

นางสาว

จิราภรณ์  สำราญ

 

173

531330202

นาย

จักรพงษ์  ทั้งพรม

 

174

531330203

นางสาว

ยุวดี  ทัพบุญมี

 

175

531330204

นางสาว

นารีรัตน์  มานะดี

 

176

531330205

นาย

อนุวัฒน์  สง่าในเมือง

 

177

531330206

นางสาว

เกษสุดา  สีแสด

 

178

531330207

นางสาว

พรพรรณ  กล้าหาญ

 

179

531330208

นางสาว

ภัทรา  เลไธสง

 

180

531330209

นางสาว

สุนีย์  จักรเฮียม

 

181

531330210

นางสาว

สิริโสภา  สถิรานุวัฒน์

 

182

531330212

นางสาว

ฤทัยรัตน์  สียางนอก

 

183

531330213

นางสาว

จุรีพร  ช้องกลาง

 

184

531330214

นางสาว

ยุพา  ฝาชัยภูมิ

 

185

531330215

นางสาว

สายฝน  จัดผักแว่น

 

186

531330216

นางสาว

รุ่งอรุณ  กลิ่นศรีสุข

 

187

531330217

นางสาว

กาญจนา  เหลืองศิริเจริญ

 

188

531330218

นาย

สิทธิชัย  สนคลัง

 

189

531330219

นางสาว

กนกวรรณ  ดีสวัสดิ์

 

190

531330220

นางสาว

อุทุมพร  ราชจินดา

 

191

531330221

นาง

รัตนา  สืบสำราญ

 

192

531330222

นางสาว

อรุณ  ราชาอินทร์

 

193

531330223

นางสาว

สุจิตรา  แก้วหนองแสง

 

194

531330224

นางสาว

จารุวรรณ  คาบแก้ว

 

195

531330225

นางสาว

จารุกูล  สร้างการนอก

 

196

531330226

นางสาว

กุลธิดา  จันทป

 

197

531330227

นางสาว

สานิกา  พันชนะ

 

198

531330228

นางสาว

วิลาสินี  ภูจอมจิตร

 

199

531330229

นางสาว

กชพร  ศิริจำรัส

 

200

531330230

นางสาว

จิดาภา  ไกรหาญ

 

201

531330232

นางสาว

สุมาลี  ชะมาประโคน

 

202

531330233

นางสาว

หนึ่งฤดี  ขามโนนวัด

 

203

531330234

นางสาว

จารุวรรณ  ภูมิโคกรักษ์

 

204

531330235

นาง

แพรวนภา  อุไรรัมย์

 

205

531330236

นางสาว

ลัดดาวรรณ  มนปาน

 

206

531330237

นางสาว

ทองม้วน  พูนสี

 

207

531330239

นางสาว

กิ่งแก้ว  สุขกำเนิด

 

208

531330240

นางสาว

ทัศนียา  โชว์สูงเนิน

 

209

531330241

นาย

วีระศักดิ์  สุขกำเนิด

 

210

531330242

นางสาว

อทิตยา  เสมอไวย์

 

211

531330243

นางสาว

นฤมล  บุญเกศ

 

212

531330244

นางสาว

สมควร  ฝายสระน้อย

 

213

531330245

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

วาสนา  ทองนาค

 

214

531330246

นางสาว

สุภาพร  อัมเรศ

 

215

531330247

นางสาว

ธัญยธรณ์  พุฒิพงศ์พิชิต

 

216

531330248

นางสาว

กิตติกรกุล  ธุระพันธ์

 

217

531330249

นางสาว

มุกดา  ก้อนสูงเนิน

 

218

531330250

นางสาว

ปรารถนา  เงสันเทียะ

 

219

531330251

นาย

อภิสิทธิ์  พรหมโชคศิริกุล

 

220

531330252

นางสาว

กนกอร  ยึดพวก

 

221

531330253

นาย

นิยม  คึขุนทด

 

222

531330254

นางสาว

ปริศนา  มีเที่ยง

 

223

531330255

นางสาว

นราจันทร์  ปราบภัย

 

224

531330256

นางสาว

ณิชาภัทร  พลเคน

 

225

531330257

นางสาว

เศวตาภรณ์  มาเมืองปัก

 

226

531330258

นางสาว

นิธินันท์  นิลขันธ์

 

227

531330259

พลทหาร

วสวัตติ์  ลาดเงิน

 

228

531330260

นางสาว

นันทวัน  กนิษฐานนท์

 

229

531330261

นาย

บัณฑิต  แสนหนองหว้า

 

230

531330262

นาย

ทวีชัย  เจริญยิ่ง

 

231

531330263

นางสาว

เพ็ญโพยม  ใสสะรัง

 

232

531330264

นางสาว

สุนิษา  ภูที

 

233

531330265

นางสาว

รัชดา  ท้องพิมาย

 

234

531330266

นาง

เพียงใจ  วงศ์สุวรรณ

 

235

531330267

นางสาว

นวียา  แว่นดำ

 

236

531330268

นางสาว

นาฏทินันท์  ไชยบุรี

 

237

531330269

นางสาว

สุวรรณา  แก้วบับพา

 

238

531330270

นางสาว

เรณู  สามเณร

 

239

531330271

นาง

จิรัฐติกาล  เพลงเสนาะ

 

240

531330272

นางสาว

อนงค์  ศรอินทร์

 

241

531330275

นางสาว

ปวีณา  ศรีภู่

 

242

531330276

นางสาว

เกษรา  คงเพ็ชร

 

243

531330277

นางสาว

สายสุดา  รายพิมาย

 

244

531330278

นางสาว

ลำแพน  เถื่อนสันเทียะ

 

245

531330279

นางสาว

นัยนา  ใกล้พุดซา

 

246

531330280

นางสาว

แก้วตา  มุ่งปั่นกลาง

 

247

531330281

นางสาว

สุพัฒตรา  ตั้งมั่นดี

 

248

531330283

นางสาว

รัตติยากร  พินิจดวง

 

249

531330284

นางสาว

ภัทราวดี  โกนกระโทก

 

250

531330285

นางสาว

พัชรวรินทร์  เพิ่มทวี

 

251

531330286

นางสาว

นัทกมล  พวงเกาะ

 

252

531330287

นางสาว

อารีรัตน์  พรหมนิล

 

253

531330288

นางสาว

กัญญาพัชร  หลอดสันเทียะ

 

254

531330289

นางสาว

กัญจน์ณิชา  ศรแสง

 

255

531330291

นาง

รุ่งเรือง  ทัดไธสง

 

256

531330293

นางสาว

วันเพ็ญ  โม่มกลาง

 

257

531330294

นางสาว

ไก่แก้ว  หล้าเลิศ

 

258

531330296

นางสาว

อรุณรัตน์  สุพรม

 

259

531330297

นางสาว

สมลักษณ์  ภูมิโคกรักษ์

 

260

531330298

นางสาว

อัจฉรา  บุกขุนทด

 

261

531330299

นางสาว

พิมลตรา  ตันกูล

 

262

531330300

นางสาว

วรรณภา  นาทประยุทธ์

 

263

531330301

นางสาว

เบญจมาศ  สีเหลื่อม

 

264

531330302

นาย

ธวัชชัย  อรรคบุตร

 

265

531330303

นาย

ฐปกรตรงศร  จงรัตน์กลาง

 

266

531330304

นาย

วิษณุ  ปิ่นสันเทียะ

 

267

531330305

นางสาว

นิตยา  ดิลกชาติ

 

268

531330307

นางสาว

ณัฐรดา  อ่อนดี

 

269

531330308

นางสาว

ศิลารินทร์  รัมมะสินธุ์

 

270

531330309

นางสาว

ปิยวรรณ  ผินสูงเนิน

 

271

531330310

นางสาว

ลดาพรรณ  พันธุ์แก้ว

 

272

531330311

นางสาว

สมส่วน  บุญเกลี้ยง

 

273

531330312

นางสาว

รุ่งทิพย์  เหขุนทด

 

274

531330314

นางสาว

พัชรี  รมกระโทก

 

275

531330315

นางสาว

กรรณิการ์  เทียวพัฒนาถาวร

 

276

531330316

นางสาว

วรรณภา  ชอบสูงเนิน

 

277

531330317

นาย

พงศ์กรณ์  เบญจณัฏฐากุญช์

 

278

531330318

นาย

เรวัตร  คะสุวรรณ

 

279

531330319

นางสาว

จีราวัส  จันทา

 

280

531330320

นางสาว

ประมาณ  นามสน

 

281

531330321

นางสาว

บรรจง  พลเสน

 

282

531330322

นางสาว

นิตยา  แช่มสูงเนิน

 

283

531330323

นางสาว

ณัฐิยา  จัดรัมย์

 

284

531330324

นางสาว

ศรุดา  พชรโพธิ์กุล

 

285

531330325

นาย

อิสระ  สุธีมีชัยกุล

 

286

531330327

นางสาว

ประภาศรี  สืบพันธุ์นงค์

 

287

531330328

นางสาว

อัจฉรา  ทองศรี

 

288

531330329

นาย

ประทีป  แพนแก้ว

 

289

531330330

นางสาว

วิไลวรรณ  อ้อมกลาง

 

290

531330331

นางสาว

พัชรา  สินปรุ

 

291

531330332

นางสาว

วิมลรัตน์  อิ่มกระโทก

 

292

531330333

นางสาว

ธนัญญา  ฤทธิ์กลาง

 

293

531330334

นางสาว

กาญจนา  สายตะคุ

 

294

531330335

นางสาว

ปภางค์กร  เมินกระโทก

 

295

531330336

นางสาว

ธีรกานต์  มุ่งปั่นกลาง

 

296

531330337

นางสาว

ลลิตา  ระไหวพรมราช

 

297

531330338

นางสาว

รุ่งนภา  พึ่งเกษม

 

298

531330339

นางสาว

น้ำอ้อย  จงจุนกลาง

 

299

531330340

นางสาว

สุคนธ์ทิพย์  คำดี

 

300

531330341

นางสาว

อรุณี  ช้อยกิ่ง

 

301

531330342

นางสาว

สิริรัตน์  เชียงขุนทด

 

302

531330343

นางสาว

อนุสรา  มนัสการ

 

303

531330344

นาง

วันเพ็ญ  แสงส้ม

 

304

531330345

นางสาว

สรารัตน์  ยีสันเทียะ

 

305

531330346

นางสาว

หทัยทัต  บรมสุข

 

306

531330347

นางสาว

สุภัสสร  จันทรังษ์

 

307

531330348

นางสาว

ศศิกานต์  สงึมรัมย์

 

308

531330349

นางสาว

สุวรรณา  บุญอาจ

 

309

531330350

นางสาว

สุกัญญา  ฮะเติ้ง

 

310

531330351

นาย

วิศิษฏ์  ใหญ่น้ำ

 

311

531330352

นางสาว

เรณู  ดาบสันเทียะ

 

312

531330353

นาย

วันชัย  ปลายสวน

 

313

531330354

นางสาว

รัชนี  ขวัญบุญ

 

314

531330356

นางสาว

ปรารถนา  เคลื่อนกระโทก

 

315

531330357

นางสาว

บุษยา  รอดจอหอ

 

316

531330358

นางสาว

เสาวรัตน์  บึงระงม

 

317

531330359

นางสาว

ศิริลักษณ์  ฤาเดช

 

318

531330360

นางสาว

อรทัย  เชิดสันเทียะ

 

319

531330361

นาย

วิษณุกร  ดีบ้านโสก

 

320

531330362

นางสาว

พรเพ็ญ  นวชาติ

 

321

531330363

นางสาว

เบญจรัตน์  เทียมกระโทก

 

322

531330364

นางสาว

วรรณภา  มูลกระโทก

 

323

531330365

นางสาว

สุพัตรา  สุวรรณโยธี

 

324

531330366

นางสาว

ฑิฆัมพร  หวินกำปัง

 

325

531330368

นางสาว

สีแพร  เพ็งพิศ

 

326

531330371

นางสาว

พรรณทิวา  มงคลพุทธชาติ

 

327

531330372

นาย

ทวีทรัพย์  ธนาธรศิริยุทธ์

 

328

531330373

นาย

สุรเดช  รณไพรี

 

329

531330374

นางสาว

ปัญญารัฐ  พรหมภูวัลย์

 

330

531330375

นาย

สันติภาพ  กายจะโปะ

 

331

531330376

นางสาว

ดวงใจ  มีเกาะ

 

332

531330377

นางสาว

ชฎาพร  เพ็งสุนทร

 

333

531330378

นางสาว

ขนิษฐา  หาญนอก

 

334

531330379

นางสาว

อาภาภรณ์  พลายเนาว์

 

335

531330380

นางสาว

นันทิชา  ภูมิโคกรักษ์

 

336

531330381

นางสาว

รัชฎาพร  ศรีพงพะเนาว์

 

337

531330382

นางสาว

สุพัตรา  ศุภรานันท์

 

338

531330383

นางสาว

วริยดา  บุบสง่า

 

339

531330384

นาย

ปรีชา  ชาวป่า

 

340

531330385

นาง

ยุวารินทร์  นาคอ่วมค้า

 

341

531330386

นางสาว

พันธ์ทิวา  นากอก

 

342

531330387

นาย

ฐาปกรณ์  ลายนอก

 

343

531330388

นางสาว

กาญจนา  พุกพิลา

 

344

531330389

นางสาว

สุจินดา  วงษ์วัฒนะ

 

345

531330390

นาย

พนมนคร  สีสุข

 

346

531330391

นาง

สุภาพร  กลายชัยภูมิ

 

347

531330392

นางสาว

นพรัตน์  คร่าวเครือ

 

348

531330393

นางสาว

ศิริพร  เจ็งน้อย

 

349

531330394

นางสาว

สุพัตตรา  โตเอี่ยมกลาง

 

350

531330395

นางสาว

มุทิตา  ใจเย็น

 

351

531330396

นางสาว

วิลาสินี  หินกลาง

 

352

531330397

นางสาว

ปรีย์วรา  สมใจ

 

353

531330398

นางสาว

เกวารินทร์  ใจแก้วศิริ

 

354

531330399

นาย

ภาณุพงษ์  ห่วงจริง

 

355

531330400

นางสาว

ตุ๊กตา  บัวชัย

 

356

531330401

นางสาว

สมปอง  ปัตถาระกัง

 

357

531330402

นาย

บุญช่วย  ชัยศิริ

 

358

531330405

นาย

อภิรักษ์  ปราโสรักษ์

 

359

531330406

นาย

สรชัช  บ่อพิมาย

 

360

531330407

นางสาว

ศิริวรรณ  บุญลี

 

361

531330408

นางสาว

ทัศนีย์  นวลโคกสูง

 

362

531330409

นางสาว

กนกวรรณ  พอกระโทก

 

363

531330410

นางสาว

สายรุ้ง  เวียงสีมา

 

364

531330411

นางสาว

จรรยา  มีชำนาญ

 

365

531330412

นางสาว

การะเกต  รอดกลาง

 

366

531330413

นางสาว

จุฬารัตน์  สอุ่มเกตุ

 

367

531330414

นางสาว

ปารวี  วงศ์ปัดแก้ว

 

368

531330415

นางสาว

อัมพุชินี  ทองสันเทียะ

 

369

531330416

นางสาว

กนกวรรณ  แสนยากาศ

 

370

531330417

นางสาว

ปริมญาลักษณ์  หฤทัย

 

371

531330418

นางสาว

สุวรรณรัตน์  คูณขุนทด

 

372

531330419

นางสาว

ศศิประภา  ท่วมไธสง

 

373

531330420

นางสาว

เรชุญา  มงคลสนธิ

 

374

531330421

นางสาว

สุภาภรณ์  ครสระน้อย

 

375

531330422

นางสาว

ไพลิน  ไชยเวศ

 

376

531330423

นางสาว

พิมพ์พิศา  เนตรนางรอง

 

377

531330424

นางสาว

อยุทนา  จินสีดา

 

378

531330425

นางสาว

สุลัดดา  เบ้าคำ

 

379

531330426

นางสาว

วัชราภรณ์  ฟอนโคกสูง

 

380

531330427

นางสาว

ตระกานตา  สมานมิตร

 

381

531330428

นางสาว

ภาวิณี  ศรีบุญเรือง

 

382

531330429

นาง

วนิดา  สิงขรอาสน์

 

383

531330430

นางสาว

วันวิสาข์  รักไร่

 

384

531330432

นางสาว

ภัณฑิรา  เวกสันเทียะ

 

385

531330433

นางสาว

รัตนา  ขุนโอษฐ์

 

386

531330434

นางสาว

แพรว  พืชทองหลาง

 

387

531330435

นางสาว

สุพัฒตา  ทองกู

 

388

531330436

นางสาว

วิมาลา  มะณีใหญ่

 

389

531330437

นางสาว

มาลี  ทิศกระโทก

 

390

531330438

นางสาว

ณัฐกมล  ทองสุขนอก

 

391

531330439

นางสาว

สิริพร  โขลนกระโทก

 

392

531330440

นาย

อนุวัฒน์  อยู่เย็น

 

393

531330441

นางสาว

สุดารัตน์  ม่วงกลาง

 

394

531330442

นาย

สมโภช  แสนลำ

 

395

531330443

นางสาว

วีรญา  บุญทา

 

396

531330444

นางสาว

ปิยะวัฒน์  ประดับมุข

 

397

531330446

นางสาว

วรารัตน์  โชติกลาง

 

398

531330447

นางสาว

สุมาลี  อุบลสาร

 

399

531330448

นางสาว

สมเจต  อูมกระโทก

 

400

531330449

นางสาว

สายพิณ  ทอนสูงเนิน

 

401

531330450

นางสาว

จิรวรรณ  ศรีนันทะ

 

402

531330451

นางสาว

ธัญลักษณ์  ชาจันทึก

 

403

531330452

นางสาว

อัมพร  พูนทะเล

 

404

531330453

นางสาว

รัศมี  ดีกลาง

 

405

531330454

นางสาว

สุจิกรานต์  เกษสำโรง

 

406

531330455

นางสาว

อุษารัตน์  มนขุนทด

 

407

531330456

นางสาว

ดวงกมล  ฉิมปรุ

 

408

531330457

นางสาว

จริยา  โมงขุนทด

 

409

531330458

นางสาว

กนกนภัส  มิลเลอร์

 

410

531330459

นางสาว

กัลยา  สนธิพงศ์

 

411

531330460

นางสาว

นัฐชา  เนื่องกระโทก

 

412

531330461

นางสาว

อุมาพร  มุ่งปั่นกลาง

 

413

531330462

นางสาว

ศิริรัตนา  สวัสดิ์นกูลกิจ

 

414

531330463

นางสาว

นิรชน  รินทราช

 

415

531330464

นางสาว

ศิริลักษณ์  เพชรกลาง

 

416

531330465

นางสาว

รัชพร  ชาติประสพ

 

417

531330466

นาย

ทศณรงค์  เป้ามัจฉา

 

418

531330467

นางสาว

กัลยกร  เปรื่องการ

 

419

531330468

นางสาว

ปภาวริญท์  ชวนพิมาย

 

420

531330469

นาง

ระเบียบ  คบกลาง

 

421

531330470

นางสาว

สุนิสา  เพ็ชรเกษม

 

422

531330472

นางสาว

นุจรี  ฤทธิ์จอหอ

 

423

531330473

นางสาว

วรรณลี  โยศรีคุณ

 

424

531330474

นางสาว

ธิดารัตน์  เซาะสูงเนิน

 

425

531330471

นางสาว

วัชรกร  พูดขุนทด

 

426

531330475

นางสาว

รัตติยากร  แจ่มกลาง

 

427

531330476

นาย

ศิวัฒ  เจริญวงษ์วัฒนะ

 

428

531330477

นางสาว

มะลิวรรณ์  หอมสูงเนิน

 

429

531330478

นาง

กุลทรัพย์  พิชัยกมลฉัตร

 

430

531330479

นางสาว

แพรวนภา  เจนชัย

 

431

531330480

นาย

สราวุฒิ  สิงห์โคกกรวด

 

432

531330481

นางสาว

วิภาวรรณ  ป้อมสนาม

 

433

531330482

นางสาว

นวพร  หงส์พันธุ์

 

434

531330483

นางสาว

ชลิดา  อาบสุวรรณ์

 

435

531330484

นางสาว

กมลรัตน์  อินทร์บำรุง

 

436

531330485

นางสาว

ธัญดา  ดีศีลธรรม

 

437

531330486

นางสาว

หทัยกานต์  ชมถนัด

 

438

531330487

นางสาว

ชญานิศ  พงษ์วิเชียรโรจน์

 

439

531330488

นางสาว

ศิรินภา  บับใหม่

 

440

531330489

นางสาว

เกียรตินันทการ  ควันพิมาย

 

441

531330490

นาย

ทองสุข  สอาดปรุ

 

442

531330491

นาย

กฤษฎากร  พลเมืองศรี

 

443

531330492

นางสาว

ศิริยุพา  ทองแสน

 

444

531330493

นางสาว

พิกุลแก้ว  ประสาร

 

445

531330494

นางสาว

อุดมลักษณ์  เรืองมะเริง

 

446

531330495

นางสาว

วงเดือน  มูลจันทร์

 

447

531330496

นาย

สิทธิพงษ์  สินสวัสดิ์

 

448

531330497

นางสาว

พนิดา  เป้าบ้านเซ่า

 

449

531330498

นาย

เทิดศักดิ์  มิมขุนทด

 

450

531330500

นางสาว

รัฐญา  นาดี

 

451

531330501

นางสาว

นงลักษณ์  ดาสุข

 

452

531330502

นางสาว

สุภาพร  ยอดทองหลาง

 

453

531330503

นางสาว

ปวีณา  ศรีจันทร์

 

454

531330504

นางสาว

รุ่งนภา  เจิมขุนทด

 

455

531330505

นางสาว

สุกัญญา  ต้นสันเทียะ

 

456

531330506

นางสาว

นิภาพร  กุลงูเหลือม

 

457

531330507

นาย

เกรียงไกร  คงธนกิตติ

 

458

531330508

นางสาว

สุนีย์  ถึงกระโทก

 

459

531330510

นางสาว

อัญธิกา  เหล็กสูงเนิน

 

460

531330511

นางสาว

ศิวพร  เพ็ชรนิล

 

461

531330512

นางสาว

นรัชชิมา  สักลอ

 

462

531330513

นางสาว

จุฑามาศ  กลอนกิ่ง

 

463

531330514

นางสาว

ศศิธร  สร้อยทองหลาง

 

464

531330515

นางสาว

สุพรรณี  แต่งพงษ์

 

465

531330517

นาย

มาณะ  พาขุนทด

 

466

531330519

นางสาว

พรทิพย์  พงษาเกษตร

 

467

531330520

นางสาว

เกตุสุดา  เชื่อเมือง

 

468

531330521

นางสาว

สายรุ้ง  สีดี

 

469

531330522

นางสาว

บัวพรรณ์  แสนธิ

 

470

531330523

นางสาว

เพียงฤทัย  ศรีดี

 

471

531330524

นางสาว

กาญจนา  แยบสูงเนิน

 

472

531330525

นาย

สุขสรรค์  ชนะภัย

 

473

531330526

นาง

กอบแก้ว  ไทยมะณี

 

474

531330527

นางสาว

สรสวรรค์  สมศรี

 

475

531330528

นางสาว

กรรณิการ์  ภักดีนอก

 

476

531330530

นางสาว

วรรักษ์  รักษ์วิเชียร

 

477

531330531

นางสาว

ศุภาพิชญ์  บูรณปรีชา

 

478

531330532