วันพุธ, 24 เมษายน 2556 00:00

คณะกรรมการ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

คณะกรรมการ

 

ดร.วิมาน วรรณคำ ประธาน
ดร.กานต์ เนตรกลาง  รองประธาน
ผอ.ประจักร ธีรพงศธร   รองประธาน
ดร.ไสว กันนุลา เลขานุการ
นางธนภร จินตพละ  เหรัญญิก
ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ   ประชาสัมพันธ์
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ประชาสัมพันธ์
ผอ.วิทยา ดวงใจ   ปฏิคม
ดร.สุธาสินี สว่างศรี  ปฏิคม
คุณกนกทิพย์ ประเสริฐ   ปฏิคม
อ.อรรถวิทย์ สิงห์ศาลาแสง  นายทะเบียน
พันโทสุรชัย ชอบชื่น  ผู้ประสานงานสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พันตรีบพิตร รั้งกลาง  ผู้ประสานงานสาขาสาธารณสุข
คุณปัญญา ฉนำกลาง  ผู้ประสานงานสาขาสาธารณสุข
ผอ.วิรวี ขาวไชยมหา ผู้ประสานงานสาขาบริหารการศึกษา 
คุณกิ่งดาว หวังร่วมกลาง   ผู้ประสานงานสาขาบริหารการศึกษา
คุณเต็มสิริ ชาญนุกูล   ผู้ประสานงานสาขาบริหารการศึกษา
ดร.รุ่งโรจน์ พงษ์กิจ วิทูร  ผู้ประสานงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
จ่าสิบเอก พิเชษฐ์ โคนกระโทก  ผู้ประสานงานสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คุณสุพร ธรรมบันเทิง ผู้ประสานงานสาขาหลักสูตรและการสอน
คุณโสริยา เอียดจุ้ย ผู้ประสานงานสาขาหลักสูตรและการสอน
พันโทวันชนะ กลั่นพรหมสุวรรณ ผู้ประสานงานสาขาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

                             

     

                             

                           

           

Read 894 times Last modified on วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2556 07:19