หน้าหลัก    ประวัติความเป็นมา    ปรัชญา วิสัยทัศน์    โครงสร้างการบริหาร    บุคลากร    รายงานประจำปี    กระดานข่าว        

    หลักสูตร
    ตารางเรียน
    ตารางสอบ
    ปฏิทินการศึกษา
    กิจกรรมวิชาการ
    วารสารวิชาการ
        บัณฑิตวิทยาลัย
    แบบฟอร์มต่าง ๆ
    การประกันคุณภาพ
    การจัดการการเรียนรู้ (KM)
        KM ด้านวิชาการ
        KM ด้านบริหารจัดการ
    ชมรมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย


วิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์
    สอบโครงร่าง / วิทยานิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์
    ผลการพิจารณาหัวข้อ
    คู่มือวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์
    รายชื่ออาจารย์
    หัวข้ออนุมัติและสอบแล้ว
    ทุนสนับสนุนการวิจัย
    ทุนสนับสนุนการนำเสนองานวิจัย
    ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับ
การอนุมัติจบ
 
การประชุมวิชาการ /
        วารสารวิชาการ
    งานประชุมวิชาการ เสนอ
ผลงานวิจัยในประเทศไทย
    รายชื่อวารสารวิชาการตาม
ประกาศของ สมศ./สกอ
    วารสารวิชาการ (Journal)
ที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล
Thai - Journal Citation
Index Centre (TCI)
 
ลิงค์สาขาวิชา
    สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
    สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
    สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา
    สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติจบ

ให้นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติผลการศึกษา  ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิและ Transcript ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หลังจากเข้าประชุมสภาวิชาการประมาณ 1 สัปดาห์ (สอบถามวันเข้าประชุมสภาวิชาการได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) และติดต่อรับเงินประกันของเสียหายคืนที่กองคลัง (อาคาร 9  ชั้น 1)  ภายใน 6 เดือนหลังจากวันอนุมัติ

 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 วันที่ 1 พฤษภาคม 2555  
  วันที่ 12 มิถุนายน 2555 วันที่ 12 มิถุนายน 2555
  วันที่ 26 มิถุนายน 2555  
  วันที่ 24 กรกฎาคม 2555  
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555  
  วันที่ 11 กันยายน 2555  
  วันที่ 9 ตุลาคม 2555  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  

วันที่ 11 ธันวาคม 2555

วันที่ 11 ธันวาคม 2555  

วันที่ 15 มกราคม 2556

วันที่ 15 มกราคม 2556  
  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
  วันที่ 19 มีนาคม 2556

วันที่ 19 มีนาคม 2556

  วันที่ 4 เมษายน 2556  
  วันที่ 2 พฤษภาคม 2556  
  วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
  วันที่ 8 สิงหาคม 2556  
  วันที่ 22 ตุลาคม 2556  
  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  
  วันที่ 3 ธันวาคม 2556

วันที่ 3 ธันวาคม 2556

  วันที่ 14 มกราคม 2557  
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557  
วันที่ 14 มีนาคม 2557 วันที่ 14 มีนาคม 2557  
  วันที่ 8 เมษายน 2557  
  วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

  วันที่ 10 มิถุนายน 2557  
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

  วันที่ 1 ตุลาคม 2557

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557  
  วันที่ 2 ธันวาคม 2557  
  วันที่ 6 มกราคม  2558

 

 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันที่ 13 มีนาคม 2558

วันที่ 13 มีนาคม 2558

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

 ** ผู้ที่ได้รับอนุมัติรอบวันที่  11 พฤษภาค 2558   ติดต่อรับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคารชั้น 1  ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป **

 


ข้อกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  ลิงค์ที่น่าสนใจ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราชบัณฑิตยสถาน
วิทยานิพนธ์ไทย
ฐานข้อมูล ACM Digital Library
ฐานข้อมูล IEEE Xplore Dynamic
ฐานข้อมูล LexisNexis
ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses
ฐานข้อมูล Web of Science
Facebook บัณฑิตวิทยาลัย NRRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มร.นม.

  สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.10.1
คุณเข้าชมลำดับที่ : 266,671

ตั้งแต่วันที่ : 25/06/2013


บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาคาร 9 ชั้น 8, โทร.& แฟกซ์. 0-4427-2827