Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 

หลักสูตรสำหรับอาจารย์

 

วันอบรม หลักสูตร เวลาอบรม สถานที่อบรม ลงทะเบียน
20 ธันวาคม 2560 การใช้ระบบการจัดการเนื้อหา CMS (Course management system) 09.00 -12.00 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
20 ธันวาคม 2560 การจัดสอบออนไลน์ผ่าน (e-Learning) 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
21 ธันวาคม 2560 การสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional 09.00 - 12.00 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
21 ธันวาคม 2560 การตัดต่อวิดีโอและเสียง ด้วยโปรแกรม Camtasia studio 8 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
22 ธันวาคม 2560 การสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint 2016 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน

 

 

 

 

หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่

 

วันอบรม หลักสูตร เวลาอบรม สถานที่อบรม ลงทะเบียน
7 กุมภาพันธ์ 2561 การใช้งานขั้นสูงอย่างมืออาชีพ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
21 กุมภาพันธ 2561 การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms ,Microsoft Forms และ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Microsoft Excel 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
28 กุมภาพันธ์ 2561 การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
7 มีนาคม 2561 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
14 มีนาคม 2561 การใช้งาน Microsoft PowerPoint 13.00 - 16.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน

 

 

 

หลักสูตรสำหรับนักศึกษา

 

วันอบรม หลักสูตร เวลาอบรม สถานที่อบรม ลงทะเบียน
16 มกราคม 2561 การใช้งานโปรแกรม Camtasia Studio เพื่อตัดต่อวีดีโอ 16.30 - 19.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
18 มกราคม 2561 การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง 16.30 - 19.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
23 มกราคม 2561 การใช้งาน Google Apps for Education 16.30 - 19.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
25 มกราคม 2561 เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Office Word 2013 16.30 - 19.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน
30 มกราคม 2561 การใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 16.30 - 19.30 น. อาคารบูรณวิทยาการ (27) ชั้น 1 ลงทะเบียน