Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.............ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 657/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้กำหนดการคัดเลือกในวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>