Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารด้วยภาษามือไทยพื้นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารด้วยภาษามือไทยพื้นฐาน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา”

ณ  โรงแรมเดอะเปียโน รีสอร์ทเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21-23  กุมภาพันธ์ 2561

 

วัตถุประสงค์

        1. เพื่อเพิ่มพุนความรู้และประสบการณ์ให้กับบุคลากรและอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสารกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

2. เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยโดยผ่านการสื่อสารจากอาจารย์และบุคลากร

3. เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  การบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วมระดับอุดมศึกษา

4. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบเทคนิควิธีการจัดการเรียนให้กับนักศึกษาพิการได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

กำหนดการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

05.30 -08.00 น.      คณะออกเดินทางสู่โรงแรมเดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

08.00 –08.30 น.     ผู้เข้าร่วมอบรมลงทะเบียน

08.30 -09.30 น.      พิธีเปิดโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ                                   นครราชสีมา จากนั้นชมวีดีทัศน์แนะนำหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

09.30 – 10.30 น.   รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของไวยกรณ์และท่ามือในภาษามือ”

                             โดย ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ

11.00-11.10 น.       พักรับประทานอาหารว่าง

11.10-12.00 น.      ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทย หมวดสวัสดี/ทักทาย

                             พยัญชนะและสระในภาษาไทย 

12.00-13.00น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.      ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทยหมวดวัน/เดือน/ปี, สถานที่

14.00-14.20 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

14.20-18.00น.      ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทยหมวดสีและผลไม้ ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทยหมวดอาชีพต่างๆ

18.00-18.30 น.     พักรับประทานอาหารเย็น

18.30-20.00 น.     ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทยหมวดการสนทนา ฝึกการปฏิบัติภาษามือไทย หมวดยานพาหนะ


วันที่ 22กุมภาพันธ์ 2561

07.00-08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า

08.00-08.30 น.     รับชมวีดีโอเล่าประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนจากโปรแกรมต่างๆ

08.30-10.20 น.     บรรยายหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ”

                            โดยท่านวิทยากร ดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเที่ยะรองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

10.30 -10.45น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 -12.00น.      บรรยายหัวข้อ “การสอนที่แตกต่าง บูรณาการสร้างสรรค์ได้”

                            โดยท่านดร.สิริลักษณ์โปร่งสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

12.00 -13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –16.00น.     กิจกรรมที่1“การออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากล (UDZ)”

                             และกิจกรรมระดมความรู้เรื่องแนวทางในการสอนนักศึกษาพิการ

                            โดยท่านดร.สิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

                            กิจกรรมที่2 ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาพิการด้านร่างกาย

                            กิจกรรมที่3 ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาพิการด้านการเห็นและการใช้ระบบฐานข้อมูล MIS

16.00-16.30 น.     ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

17.00-18.00 น.    รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

06.00 – 08.00น.    รับประทานอาหารเช้าและออกเดินทางมุ่งสู่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 13.00น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00น.    ศึกษาดูงานหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการที่มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00 – 15.00น.    ศึกษาดูการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในวิทยาลัยราชสุดา

15.00 – 19.00น.    เดินทางมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนครราชสีมาโดยสวัสดิภาพ


** หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษ อาคาร 18 ชั้น 2หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1110, 1129 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561