Menu
item 01item 02item 04
    
    
    

กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560

กำหนดการสอบ Placement Test ภาคการศึกษาที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (001002)

และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (001003)

-     ภาคปกติ     ไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

-     ภาค กศ.ปช.  ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาดำเนินการสอบด้วยตนเอง

และสามารถศึกษาการใช้งานสื่อ English Discoveries Online (EDO) ได้ที่นี่

qr edo