หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗  
ลงทะเบียนสอบกลางภาค วิชาวิถีแห่งชีวิต รหัสวิชา 002001
ปฏิทินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  
การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศผลสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 (พร้อมเฉลย)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 27  


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญญประจำปี 2557 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฯ ชุดที่ 9
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
อธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ก้าวย่างทางทัศนศิลป์ ศิลปิน ศิลปะ สู่ทศวรรษหน้า  
โครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตว์แพทย์ ปสุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนม อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ทำการตรวจโรคในเลือดของโคนม  
To Be Number One Teen Dancercise NRRU 2015  
โครงการ Kids Camp 2015  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันละครโคราช รอบคัดเลือก  ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างประเทศ  
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
Seeking for a Contract Foreign English Language Instructor  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร
ประกาศประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์8]bdgrnjvvjkoikp]tgvu
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนการสอนสำหรับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงจัดทำห้องสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย  
ประกาศยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างจัดทำปกสำหรับใส่ใบปริญญาบัตร  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง  
ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีเซรามิกส์  
ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : งานซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  
กุมภาพันธ์ 2558
เดือน มีนาคม 2558
เมษายน 2558
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11
12
13
14
15 16 17
18
19 20 21
22 23
24
25
26 27
28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง ด้วยวิธี  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank