หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


นโยบายและข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2558  
ประกาศผลสอบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งที่ 10 (พร้อมเฉลย)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 27  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 งวดที่ 1-2  
ให้นักศึกษายื่นแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ.และกรอ. ในระบบ e-Studentloan  


รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ขอเชิญชมการแข่งขันเทควันโด ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.นาซาเรซ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
สร้างสรรค์งานศิลป์ผ่านศิลปิน ไทย-ลาว  
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์เพื่อสมัครงาน  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นอาสาสมัครผู้แปลภาษา (liaison)  
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี )  
รับสมัครอาสาสมัครผู้แปลภาษา (Liaison) ปฏิบัติหน้าที่ในงานมหกรรมการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติโคราช 2015  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านการวิจัย (การพัฒนานักวิจัยใหม่)  ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
Seeking for a Contract Foreign English Language Instructor  
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  


ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานยานพาหนะ จำนวน 1 หลัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเส้นทางสื่อสารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ฉบับซื้อขาดฐานข้อมูล ig Publishing (iGLibrary) Pick & Choose โดยวิธีพิเศษ
ตารางแสดงงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนห้องน้ำ - ห้องส้วม เป็นระยะเวลา 1เดือน โดยวิธีพิเศษ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตร  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษาชั้น 1 เป็นศูนย์แพทย์ชุมชน  
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องจัดการเรียนและห้องปฏิบัติการคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์  
มกราคม 2558
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25
26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank