หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียนและนักศึกษาตกค้าง  
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายตามแผนการเรียน  
งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2555-2556 (เพิ่มเติม)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  


นักศึกษาทัศนศิลป์ คว้า 3 ทุน “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ทัศนศิลป์ โคราชจัดใหญ่งานไหว้ครู บูชาพระพิฆเนศวร
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2557  
122 ปี ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี รำลึก  
ผู้ที่สนใจเขียนข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2558  
ขอเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์สู่ระดับสากล  
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนสิงหาคม 2557  


โครงการฝึกอบรม การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ระบบแท่ง)  
โครงการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบการทุจริตในภาครัฐ  


รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ  
ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานกองอาคารสถานที่พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษาบริการด้านวิชาการออกแบบอาคารปฏิบัติการรวมสาขาโดยวิธีตกลง  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 88 รายการ  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดวัสดุ จำนวน 21 รายการ  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงสำนักงานกองนโยบายและแผนพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตสูง 6 ชั้น เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยวิธีพิเศษแบบมีเงื่อนไข  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 39 รายการ  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างพิมพ์ข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2557 พร้อมกระดาษคำตอบ โดยวิธีพิเศษ  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ  
ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “2 ทศวรรษสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน”  
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ประจำปี 2557  
ผลการยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต ประจำปี 2557  
กันยายน 2557
เดือน ตุลาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
จุลสารประชาสัมพันธ์  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank