หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ NRRU International Scholarship Scheme 2014
ตรวจสอบ ผลการสอบ Exit Exam for NRRU Students 2014  
กำหนดการจองรายวิชาลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)  
แจ้งข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ทุกคณะ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และพิเศษ ปีการศึกษา 2557  
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  


จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2557
โครงการค่ายภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก English Kids Camp  
ทัศนศิลป์ราชภัฏโคราชโดดเด่นคว้ารางวัลศิลปะร่วมสมัย ปี 2557  
โครงการ กองทุนตั้งตัวได้  
ทัศนศิลป์โคราชจัดยิ่งใหญ่ ศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 14 ที่ Palio  
โครงการส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องใน วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2557  
โครงการการจัดการทุนมนุษย์สาขาการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อการแข่งขันในเวทีอาเซียน  
EOL English Online  


โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC TOEFL และ IELTS  
Computer Kid Camps 2014  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปี 2557 โดย สำนักคอมพิวเตอร์  
สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 18  
โครงการอบรมหลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการอบรมการจัดดอกไม้เชิงพาณิชย์  


ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  
ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ  


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการแทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง
ผลการยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสาร บริเวณอาคาร 27
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำสปริงเกอร์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศหลังเก่า  
มีนาคม 2557
เดือน เมษายน 2557
พฤษภาคม 2557
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
จุลสารประชาสัมพันธ์  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank