หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
เรื่องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาอีกครั้ง ปี 57
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557
ประชุมชี้แจงสมาชิก กบข.
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี โครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557  
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา และการปิดสาขาวิชา การสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557  


พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ศรัทธาพุทธศาสนิกชน คับคั่ง  
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนกรกฎมคม 2557  
เสวนาวิชาการ เรื่อง ตามรอยปาจิต-อรพิม บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร  
คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดูงาน หอศิลป์จินตนาการ  
กิจกรรม Library Tour 2014  
เชิญสาวงาม เข้าร่วมประกวด Miss Sport Ambassadors มิสนครรราชสีมาเกมส์  
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2556  
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานทุนและงานแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  


โครงการอบรมทักษะอาชีพ ฟรี!  
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  


ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  


ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
มิถุนายน 2557
เดือน กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
จุลสารประชาสัมพันธ์  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank