หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


การรับเข้าศึกษา


กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ภาคปกติ

1. ประเภทโควตา

 

1.1 โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา

 

 

- รับสมัคร (ผ่านโรงเรียน)
- สอบข้อเขียน
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
- รายงานตัว

โรงเรียนส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 6  ธันวาคม 2556
23 ธันวาคม 2556
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
11 มกราคม 2557
ภายในวันที่ 14 มกราคม 2557
กำหนดการตามประกาศท้ายผลการสอบคัดเลือก

 

 

 

 

1.2 โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น พิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)

 

 

- รับสมัคร (ผ่านโรงเรียน)
- สอบข้อเขียน
- ประกาศผลการสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์, สอบทักษะ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
- รายงานตัว

โรงเรียนส่งหลักฐาน ภายในวันที่ 20  ธันวาคม 2556
16 มกราคม 2557
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2557
วันที่ 31 มกราคม 2557
ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557
กำหนดการตามประกาศท้ายผลการสอบคัดเลือก

 

 

 

2. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

 

- จำหน่ายใบสมัคร
- รับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง)
- สอบข้อเขียน
- ประกาศผลสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์, สอบทักษะ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์
- รายงานตัว

1 กุมภาพันธ์ 2557 – 14 มีนาคม 2557
10 – 14 มีนาคม 2557 (เวลา 09.00 – 15.00 น.)
1 – 3 เมษายน 2557
ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557
ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
กำหนดการตามประกาศท้ายผลการสอบคัดเลือก

 

 

 

ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

 

- จำหน่ายใบสมัคร
- รับสมัคร (สมัครด้วยตนเอง)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และประกาศปิดสาขาวิชา
ที่มีผู้สมัครน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบคัดเลือก
- ประกาศผลสอบคัดเลือก
- รายงานตัว

 

1 กุมภาพันธ์ 2557 – 4 พฤษภาคม2557
3 - 4 พฤษภาคม 2557 (เวลา 09.00 – 15.00 น.)
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557


17 พฤษภาคม 2557
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
กำหนดการตามประกาศท้ายผลการสอบคัดเลือก


 

 

=== ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ระดับปริญญาตรี 4 และ 5 ปี ===
=== ประกาศการรับสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องและเทียบโอน ===
=== จำนวนแผนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลล่าสุด 26 พฤศจิกายน 2556) ===

เอกสารประกอบการสมัครโควตา
**เฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิเท่านั้น**

ที่

ประเภทโควตา

ระดับ

Download เอกสารประกอบการสมัคร

1

เพชรราชภัฏราชสีมา

ปริญญาตรี 4 ปี, 5ปี

1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองความเป็นครู
(เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

2

เรียนดี

ปริญญาตรี 4 ปี, 5ปี

1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองความเป็นครู
(เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ปริญญาตรีต่อเนื่อง, ปริญญาตรีเทียบโอน

1. ใบสมัคร

3

กิจกรรมดีเด่น

ปริญญาตรี 4 ปี, 5ปี

1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองความเป็นครู
(เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

ปริญญาตรีต่อเนื่อง, ปริญญาตรีเทียบโอน

1. ใบสมัคร

4

พิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)

ปริญญาตรี 4 ปี, 5ปี

1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองความเป็นครู
(เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)

* หมายเหตุ   :   กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
         
หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ค.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. คณิตศาสตร์ - 7,000 บาท
  2. ภาษาอังกฤษ -
  3. การศึกษาปฐมวัย -
  4. ภาษาไทย -
  5. การศึกษาพิเศษ - ภาษาไทย -
  6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป -
  7. ศิลปศึกษา -
  8. สังคมศึกษา -
  9. เคมี -
  10. ฟิสิกส์ -
  11. ชีววิทยา -
  12. คอมพิวเตอร์ศึกษา -
  13. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา -
  14. พลศึกษา -
  15. ดนตรี -
  16. นาฏศิลป์ไทย -
  17. อุตสาหกรรมศึกษา -
  18. พุทธศาสนศึกษา -
  19. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย -
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วท.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เคมี - 8,000 บาท
  2. ฟิสิกส์ -
  3. เกษตรศาสตร์ -
  4. คหกรรมศาสตร์
  5. วิทยาการคอมพิวเตอร์
  6. เทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร -
  8. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม -
  9. ภูมิสารสนเทศ -
  10. วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
  11. ชีววิทยา -
  12. เทคนิคการสัตวแพทย์ -
  13. สถิติประยุกต์ -
  14. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -
  15. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. สาธารณสุขชุมชน 8,000 บาท
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ภาษาไทย - 7,000 บาท
  2. ภาษาอังกฤษ
  3. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  4. ภาษาญี่ปุ่น
  5. ภาษาจีน
  6. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
  7. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  8. การจัดการโรงแรม
  9. การพัฒนาสังคม
ศศ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการโรงแรม
5. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
น.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิติศาสตร์ 7,000 บาท
6. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. รัฐประศาสนศาสตร์ 7,000 บาท
7. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบนิเทศศิลป์ 7,000 บาท
  2. ทัศนศิลป์ -
8. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อส.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 8,000 บาท
  2. เทคโนโลยีก่อสร้าง
  3. การจัดการอุตสาหกรรม
  4. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  5. เทคโนโลยีเซรามิกส์ (รอบสอบคัดเลือกทั่วไป)
อส.บ. (เทียบโอน) 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - -
อส.บ. (ต่อเนื่อง 2 ปี) 1. การจัดการอุตสาหกรรม
  2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  3. เทคโนโลยีก่อสร้าง -
9. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
สถ.บ. (หลักสูตร 5 ปี) 1. สถาปัตยกรรม - 8,000 บาท
10. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. นิเทศศาสตร์ 7,000 บาท
       1.1  กลุ่มการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
       1.2  กลุ่มการสื่อสารมวลชน
11. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การจัดการ 7,000 บาท
  2. การตลาด
  3. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  5. การเงินและการธนาคาร
บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ
  2. การตลาด
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ -
  4. การเงินและการธนาคาร
12. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. เศรษฐศาสตร์ 7,000 บาท
13. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
บช.บ. (หลักสูตร 4 ปี) 1. การบัญชี 7,000 บาท
บช.บ. (เทียบโอน) 1. การบัญชี
         
หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ ภาค กศ.ปช. ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคเรียน
ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง (ศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง)  
14. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ. (เทียบโอน) 1. การจัดการ - 7,000 บาท
         
หมายเหตุ : สาขาวิชาที่เปิดสอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย      

 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank