หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
เรื่องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาอีกครั้ง ปี 57
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี โครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา และการปิดสาขาวิชา การสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557  
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ NRRU International Scholarship Scheme 2014  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  
ตรวจสอบ ผลการสอบ Exit Exam for NRRU Students 2014  


พุทธศิลป์คืนถิ่นลำปลายมาศ ศรัทธาพุทธศาสนิกชน คับคั่ง
จดหมายข่าวสถาบันภาษา ฉบับ เดือนกรกฎมคม 2557  
เสวนาวิชาการ เรื่อง ตามรอยปาจิต-อรพิม บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร  
คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ดูงาน หอศิลป์จินตนาการ  
กิจกรรม Library Tour 2014  
เชิญสาวงาม เข้าร่วมประกวด Miss Sport Ambassadors มิสนครรราชสีมาเกมส์  
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วินัย จามรสุริยา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประจำปี 2556  
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานทุนและงานแนะแนว สำหรับนักศึกษาที่จะกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  


โครงการอบรมทักษะอาชีพ ฟรี!  
การอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  


ผลการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  
รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  


ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้ื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารงานอาคารสถานที่ จำนวน 1 หลัง  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และตกแต่งภายในห้องรับรองอาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจัางที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า (UPS)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งาน สอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารประจำอาคาร  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสำนักงานกองคลัง  
ประกาศผลผู้ชนะ งาน ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และจ้างติดตั้งและเดินสายสัญญาณ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งาน สอบบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารประจำอาคาร  
มิถุนายน 2557
เดือน กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557
อา พฤ
29 30 1 2
3
4
5
6 7 8 9 10 11 12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
จุลสารประชาสัมพันธ์  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2555  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2554  
จุลสารประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2553  
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.ม.)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  
อ่านข่าวเด่นทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด :
ประกาศ | รับสมัคร | ประชาสัมพันธ์ | ประกวดราคา |
 
 
แบบสำรวจนโยบายการสร้างอาคารศูนย์ประชุมระดับชาติและอาคารกิจการนักศึกษา
เพื่อรองรับการประชุมที่มีคน ขนาด 4,000 คน รวมถึงการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ผู้ตอบแบบสอบถาม *
นักศึกษา บุคคลากรของมหาวิทยาลัย บุคคลภายนอก

แสดงความคิดเห็น *
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย


 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank