หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบและสถานที่สอบ
จึงขอให้ผู้สมัครตรวจสอบห้องสอบและสถานที่สอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยด่วนตามลิงค์ข้างล่างนี้

http://reg.nrru.ac.th/registrar/applicant_search.asp?avs70442844=4

หากมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 044-272828 ต่อ 1511,1550

------------------------------------------------

ให้ผู้ที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ติดต่อกลับที่งานทะเบียน ด่วน    

 

ลำดับ รหัสผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล หมายเหตุ

 1

531115567 

 นางสาวสุกัญญา 

 กิติสกล  

 

 2

 531115620  

 นางสาวอาภาภรณ์ 

 คำจันทึก 

 

 3

531115499 

 นายวันชัย 

 พวงกระโทก 

 

 4

531116626 

 นางสาวอัจฉราพรรณ 

 ไสเสริม 

 

 5

531115765 

 นางสาวจุฑามาศ  

 คุ้มจันอัด

 

    

 

รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2553 (ที่มีปัญหา)    

ลำดับ
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชาที่เลือก
จำนวนเงิน
ที่ได้รับ
หมายเหตุ
ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 3

1

นายวิชิดชัย  ชาติเผือก

รัฐประศาสนศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

 

350

สมัครอันดับที่ 2 ไม่ได้

2

นายทิวากร  จัตวานิน

การตลาด

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

350

 

3

นางสาวอรุณรัตน์  ราหา

สาธารณสุขศาสตร์

การเงินการธนาคาร

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ขาดเงิน 350 บาท

4

นางสาววารุณี  ทวยขุนทด

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ขาดเงิน 350 บาท

5

นายสมพงษ์  ดีกลาง

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

นิติศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

6

นางสาวอุทัยทิพย์  สวัสดี

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

300

ขาดเงิน 50 บาท

7

นางสาวจิราพร  ช้อนคำ

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ศิลปกรรม (นาฏศิลป์)

การจัดการโรงแรม

300

ขาดเงิน 50 บาท

8

นางสาวกวิตา  ทันเกษม

การบัญชี

การเงินการธนาคาร

การตลาด

160

ขาดเงิน  190 บาท

9

นายชลพรรษ  จงสูงเนิน

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รัฐประศาสนศาสตร์

350

ขาดรูป 2  ใบ

10

นางสาวพรวิมล  เลิศวิไล

สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

พลศึกษา

350

ขาดรูป 2 ใบ

11

นายประจิต  วงษ์ธานี

เทคโนโลยีก่อสร้าง

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

350

ขาดรูป 3 ใบ+ ขอใบ รบ.

12

นางสาวทัศนีย์  มีเจริญ

สังคมศึกษา

ภาษาไทย (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

350

ขาดรูป 2 ใบ

13

นางสาวแสงทอง  ก้านเพชร

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

300

ขาดเงิน  50 บาท

14

นางสาวนิลญา  วงษ์ทน

สังคมศึกษา

ภาษาไทย (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

 

ขาดเงิน 350 บาท

15

นางสาวปนัฐดา  บุญไธสง

สาธารณสุขศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

ชีววิทยา (ค.บ.)

300

ขาดเงิน 50 บาท

16

นางสาวกนกกร  จอดนอก

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นิติศาสตร์

350

ขาดรูป 2  ใบ

17

นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนกระโทก

การศึกษาปฐมวัย

การจัดการทั่วไป

 

250

ขาดเงิน  100 บาท

18

นางสาวกฤษดา  เลาสูงเนิน

การศึกษาปฐมวัย

สาธารณสุขศาสตร์

 

250

ขาดเงิน  100 บาท

19

นางสาวภัคสินี  ผูกไมตรี

สังคมศึกษา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รัฐประศาสนศาสตร์

350

ขอใบ รบ.+อันดับ 1 สมัครไม่ได้

20

นางสาวจริยา  คงนอก

เทคนิคการสัตวแพทย์

 

 

 

ขาดเงิน 250 บ.+รูป 2 ใบ

21

นายสุทัศน์  โพธิขำ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชีววิทยา (วท.บ.)

300

ขาดเงิน 50 บาท

22

นางสาวจีรนันท์  คำบุญมา

ชีววิทยา (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

300

ขาดเงิน  50 บาท

23

นางสาววรญา  วันพุดซา

สาธารณสุขศาสตร์

 

 

200

ขาดเงิน  50 บาท

24

นายปรัชญา  เปลี่ยมไธสง

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

350

สมัครไม่ได้

25

นางสาวกนิษฐา  บรรเทาพิศ

การศึกษาปฐมวัย

การบัญชี

การจัดการทั่วไป

300

ขาดเงิน 50 บาท

26

นางสาวธัญญารัตน์  กำหัวเรือ

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

350

ขอใบ รบ.

24

นายอนันต์  แฉล้มขันธุ์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาการคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

350

สมัคร 1,2 ไม่ได้

28

นางสาวณัฐสุดา  เรียงสันเทียะ

สังคมศึกษา

การจัดการทั่วไป

รัฐประศาสนศาสตร์

350

ขาดรูป 2 ใบ

29

นางสาวทิพวรรณ  ทวนชัยภูมิ

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

300

ขาดเงิน 50 บาท

30

นางสาวศิริวิภา  ปุ่นโพธิ์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การตลาด

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

300

ขาดเงิน 50 บาท

31

นางสาวสุนทรี  เชิญชัยภูมิ

ศิลปศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

ทัศนศิลป์

300

ขาดเงิน 50 บาท

32

นางสาวลินดา  อึ่งสีคราม

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รัฐประศาสนศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

33

นางสาวจันทรเพ็ญ  เบ้าชัยภูมิ

การศึกษาพิเศษ

สาธารณสุขศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

34

นางสาวกันตยา  ต่อกำลัง

ภาษาจีน

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

คหกรรมศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

35

นางสาววนิดา  นครวัน

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาธารณสุขศาสตร์

350

ขอใบ รบ.

36

นายวีรศักดิ์  ศรีอุดร

เศรษฐศาสตร์

นิติศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

350

สมัครอันดับ 3 ไม่ได้

37

นางสาววรรณิศา  บุญเลิศ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

รัฐประศาสนศาสตร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

350

ขอใบ รบ.

38

นายธนพงษ์  เสงี่ยมทรัพย์

ชีววิทยา (ค.บ.)

 

 

250

ขอใบ รบ.

39

นางสาวกนกวรรณ  นามเมือง

คณิตศาสตร์

 

 

200 

ขาดเงิน 50 บาท

40

นางสาวปาริฉัตร  เพลงดี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศิลปศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

 

ขาดเงิน 350 บาท + ใบรบ.

41

นางสาวจุฑาทิพย์  แสนโชติ

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

การบัญชี

300

ขาดเงิน 50 บาท

42

นายศราวุธ  เคนพันค้อ

สังคมศึกษา

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท

43

นางสาวอลิษา  คำแสนเดช

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การศึกษาปฐมวัย

350

ขาดรูป 2 ใบ

44

นางสาววินิสสา  จิตรพรวน

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ภาษาไทย (ค.บ.)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ขาดเงิน 350 บาท

45

นางสาวศุภรัตน์  ค้าคุ้ม

การศึกษาปฐมวัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การตลาด

300

ขาดเงิน 50 บาท+ รูป 2 ใบ

46

นางสาวสุกานดา  ยาทะเล

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สังคมศึกษา

ชีววิทยา (ค.บ.)

350

ขาดใบ รบ.

47

นางสาวดรุณี  ผดาศรี

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาไทย (ค.บ.)

การบัญชี

350

ขาดใบ รบ.

48

นายวันเฉลิม  เคนหงษ์

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศิลปศึกษา

คณิตศาสตร์

 

ขาดเงิน 350 บาท

49

นายอรรถกร  สาริพันธ์

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปกรรม (ดนตรี)

 

ขาดเงิน 350 บาท

50

นางสาวสุชาดา  หงษ์สำโรง

ศิลปศึกษา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ทัศนศิลป์

350

ขาดรูป 1 ใบ

51

นางสาวศรัญญา  ทรงวาจา

การจัดการทั่วไป

 

 

250

ขอใบ รบ.

52

นางสาววาสนา  หวังพลังกลาง

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

สังคมศึกษา

300

ขาดเงิน 50 บาท

53

นายเจตนรินทร์  มาสำโรง

รัฐประศาสนศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

ขาดเงิน 350 บาท

54

นางสาวสุภาภรณ์  ประจง

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย (ค.บ.)

การศึกษาพิเศษ

350

ขาดรูป 2 ใบ

55

นางสาวเสาวลักษณ์  อิงชัยภูมิ

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

พลศึกษา

300

ขาดเงิน 50 บาท

56

นายธนายุทธ  เสียบไธสงค์

พลศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

300

ขาดเงิน 50 บาท

57

นายศรัณย์  พานิชนอก

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์การกีฬา

สาธารณสุขศาสตร์

350

สมัคร 1 ไม่ได้ เกรด < 2

58

นายสุทธิศักดิ์  ตู้สะกาด

พลศึกษา

นิติศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

350

สมัคร 1 ไม่ได้ เกรด < 2

59

นายชัชวาล  สามัคคี

เกษตรศาสตร์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

วิทยาศาสตร์การกีฬา

350

สมัคร 1 ไม่ได้

60

นายอนุชา  ชูชิต

รัฐประศาสนศาสตร์

พลศึกษา

การจัดการทั่วไป

350

สมัคร 2  ไม่ได้ เกรด < 2

61

นายธรรมนูญ  อาศัยนา

พลศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีก่อสร้าง

350

สมัคร 3 ไม่ได้

62

นายภูเบศร์  ตนกลาย

พลศึกษา

การจัดการทั่วไป

รัฐประศาสนศาสตร์

350

สมัคร 1 ไม่ได้ เกรด < 2

63

นางสาวปวีณา  หะพินรัมย์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คหกรรมศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

350

ใบ รบ.

64

นางสาวเสาวลักษณ์  อัครชาติ

การเงินการธนาคาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

สังคมศึกษา

350

ขาดรูป 2 ใบ

65

นางสาววรัญญา  ทนขี้เหล็ก

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การจัดการโรงแรม

300

ขาดเงิน 50 บาท

66

นางสาวธณัฐชา  ทนขี้เหล็ก

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

67

นางสาวทัศนีย์  มาขุมเหล็ก

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

350

ขอใบ รบ. ใหม่

68

นางสาวนิภาดา  เหลา

สาธารณสุขศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

350+160

ขาดรูป 1 ใบ

69

นางสาววิภาดา  อาสาชาติ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การบัญชี

สาธารณสุขศาสตร์

350

ขอใบ รบ.

70

นางสาวรจรินทร์  แจ้งเขว้า

สาธารณสุขศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

ศิลปศึกษา

300

ขาดเงิน 50 บาท

71

นางสาวอนงค์  จันทร์อาจ

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

ออกแบบนิเทศศิลป์

การบัญชี

300

ขาดเงิน 50 บาท

72

นางสาวดรุณี  วาดานิส

ชีววิทยา (ค.บ.)

เคมี (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

350

ขาดรูป 2 ใบ

73

นางสาวสุพรรษา  แม้นศรี

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

74

นางสาวฐิติพร  บุญจิต

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

75

นางสาวสุรนาถ  ทศลา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาไทย

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

76

นางสาวลลิตภัทร  ต่อสกุล

คหกรรมศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

350

ขอใบ รบ.

77

นางสาววาสิฏฐี  คำนกขุ้ม

การศึกษาพิเศษ

ภาษาไทย (ค.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

350

สมัคร 3 ไม่ได้

78

นายอนุรักษ์  ยิ้มจำนันท์

วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

สาธารณสุขศาสตร์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ

300

ขาดเงิน 50 บาท

79

นางสาวหยกสุดา  ยันพิมาย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท

80

นางสาวพรพิไล  กุญชร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

350

สมัครอันดับ 1 ไม่ได้

81

นางสาวสุรัชนา  ชัยประสิทธิ์

การศึกษาปฐมวัย

รัฐประศาสนศาสตร์

การบัญชี

300

ขาดเงิน 50 บาท

82

นางสาวรัชดาภรณ์  เผยขุนทด

รัฐประศานศาสตร์

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท

83

นางสาวนพเก้า  บัวงาม

สาธารณสุขศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

การบัญชี

300

ขาดเงิน 50 บาท

84

นางสาวจริยา  คงนอก

สาธารณสุขศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

การจัดการทั่วไป

300

ขาดเงิน 50 บาท

85

นางสาวนุชิตา  มะปะโท

สาธารณสุขศาสตร์

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

300

ขาดเงิน 50 บาท

86

นายชนะดล  จอกเงิน

เคมี (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกษตรศาสตร์

350

ขาดรูป 2 ใบ

87

นายจารุวัฒน์  ดอนระไทย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พลศึกษา

350

ขาดรูป 2 ใบ

88

นายประสิทธิ์  บุญไชย

สาธารณสุขศาสตร์

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

350

ขาดรูป 2 ใบ

89

นางสาวศศิธร  ขวบสันเทียะ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

350

ขาดรูป 2 ใบ

90

นางสาวธัญญา  ชุนรัมย์

สาธารณสุขศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชีววิทยา (วท.บ.)

350

ขาดรูป 2 ใบ

91

นางสาวศุภลักษณ์  ลุนทา

รัฐประศาสนศาสตร์

 

 

250

ขาดรูป 2 ใบ

92

นางสาวภัทรานิษฐ์  รัตนรักษ์

การเงินการธนาคาร

เศรษฐศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

93

นายสามารถ  ซุ่นใช้

สังคมศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาไทย (ค.บ.)

350

สมัครอันดับ 2 ไม่ได้

94

นางสาวดวงฤทัย  มาสงค์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

95

นางสาวพิจิตรา  บุญโต

ชีววิทยา (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย (ค.บ.)

300

ขาดเงิน 50 บาท

96

นางสาวอัมรินทร์  อวยชัย

การศึกษาปฐมวัย

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาธารณสุขศาสตร์

300 

ขาดเงิน 50 บาท

97

นางสาวมัทธนา  เซียงเครือ

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย (ค.บ.)

การศึกษาพิเศษ

350

ขอใบ รบ.

98

นางสาวผกามาศ  บุตรสาทร

ชีววิทยา (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

99

นางสาวโสภา  วีระโห

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ชีววิทยา (ค.บ.)

ชีววิทยา (วท.บ.)

300

ขาดเงิน 50 บาท

100

นางสาวนัฏฐิญาพร  ชาญณรงค์

ภาษาไทย (ค.บ.)

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

350

 

101

นางสาววรรณภา  อดทน

สาธารณสุขศาสตร์

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท +รูป 2 ใบ

102

นางสาวพัทธมน  เกิดโรจน์วงศ์กุล

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

เศรษฐศาสตร์

คณิตศาสตร์

 

ขาดเงิน 350 บาท

103

นางสาวจุฑามาศ  จุลชีพ

รัฐประศาสนศาสตร์

การบัญชี

ชีววิทยา (วท.บ.)

350

ขาดรูป 2 ใบ

104

นายเจนพล  คำพันธุ์

รัฐประศาสนศาสตร์

นิติศาสตร์

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

350

ขอใบ รบ.

105

นายอพิเชษฐกิจเกษม  เหมิ

สังคมศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

106

นายวีรยุทธ  นิยมชัย

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาธารณสุขศาสตร์

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

350

ขาดรูป 2 ใบ

107

นางสาวธนิดา  กองขุนทด

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

350

สมัครอันดับ 2 ไม่ได้ เพราะไม่ได้จบวิทย์ - คณิต

108

นางสาวภาสินี  ภุมมะโสภณ

รัฐประศาสนศาสตร์

ภูมิสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

300

ขาดเงิน 50 บาท

109

นายกรวุฒิ  วงศ์ผ่อง

ภาษาไทย (ค.บ.)

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท+ ใบ รบ.

110

นางสาวกนกวรรณ  มะไลไธสง

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สังคมศึกษา

300

ขาดเงิน 50 บาท

111

นางสาวพัทราภรณ์  ผดุงเรือง

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เศรษฐศาสตร์

350

ขอใบ รบ. 5 เทอม

112

นายปริญญา  ปราณีนิตย์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นิเทศศาสตร์ (ประชาสัมพันธ์)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

350

ขาดรูป 2 ใบ

113

นางสาวอุณาโลม  เพ็ญประภา

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาจีน

รัฐประศาสนศาสตร์

350

ขาดรูป 2 ใบ

114

นางสาววรัญญา  ลังไธสง

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

เศรษฐศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

115

นายณัฐพร  พันธุ์ยาง

รัฐประศาสนศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

พลศึกษา

300

ขาดเงิน 50 บาท+ ใบ รบ.

116

นางสาวอรอุมา  การเขว้า

สังคมศึกษา

ชีววิทยา (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

117

นายเกษมสันต์  มิตรมาตย์

เกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ออกกำลังกายฯ

350

ขาดรูป 2 ใบ + ใบ รบ.

118

นางสาวสุกัญญา  สุขสนิท

การจัดการทั่วไป (2 ปี)

 

 

250

ขอใบ รบ.

119

นางสาวชัชฎาภรณ์  แหวนเงิน

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

 

350

ขอใบ รบ.

120

นางสาวจันทกานต์  หวังเจริญ

สังคมศึกษา

คหกรรมศาสตร์

ภาษาไทย (ค.บ.)

350

ขาดรูป 2 ใบ

121

นางสาวจรัญยา  ป้อมสุวรรณ

คณิตศาสตร์

การบัญชี

เคมี (ค.บ.)

350

ขอใบ รบ. 5 เทอม

122

นางสาวสาลินี  คำหมาย

สาธารณสุขศาสตร์

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

สังคมศึกษา

 

ขาดเงิน 350 บาท

123

นายภุชงค์  สืบวงษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การจัดการอุตสาหกรรม

 

สมัครอันดับ 1 ไม่ได้ เกรด <  2

124

นายณัฐ  พรหมวุฒิพร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

 

250

สมัครไม่ได้

125

นางสาวจารุวรรณ  ไทยน้อย

ภาษาไทย (ค.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

350

ขอใบ รบ.

126

นางสาวน้ำผึ้ง  กองศรี

ศิลปกรรม (นาฏศิลป์)

การศึกษาปฐมวัย

 

 

ขาดเงิน 350 บาท

127

นางสาวปาลีรัตน์  ห่อไธสง

สาธารณสุขศาสตร์

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท

128

นางสาวอาภัสรา  บุญสง่า

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

การศึกษาปฐมวัย

350

ขอใบ รบ. 6 เทอม

129

นางสาวสุปราณี  กิ่งนอก

การศึกษาพิเศษ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

300

ขาดเงิน 50 บาท

130

นางสาวสิริพร  ฦาชา

ภาษาไทย (ค.บ.)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

350

ขอใบ รบ.

131

นางสาวปิยดา  มีนารี

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ศิลปกรรม (ดนตรี)

350

ขาดรูป 1 ใบ

132

นางสาวกัลยาณี  วันแก้ว

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาไทย (ศศ.บ.)

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

133

นางสาวอาภาพร  แปะตะขบ

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

134

นางสาวสุนิสา  คชเศียรสืบ

สาธารณสุขศาสตร์

ฟิสิกส์ (ค.บ.)

สังคมศึกษา

350

ขอใบ รบ.

135

นางสาววาสนา  แก้วบุตรสา

คณิตศาสตร์

เคมี (ค.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

136

นางสาวลลิตา  เนาว์สูงเนิน

การศึกษาปฐมวัย

คหกรรมศาสตร์

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

137

นายณัฐพงษ์  ต่อพงศ์ภักดี

พลศึกษา

ศิลปศึกษา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

ขาดเงิน 350 บาท

138

นางสาวเตือนใจ  นามนุ

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

นิติศาสตร์

350

ขอใบ รบ. 5 เทอม

139

นางสาวมาลินี  วันดี

การศึกษาปฐมวัย

การจัดการทั่วไป

การบัญชี

300

ขาดเงิน 50 บาท+ ใบ รบ.

140

นางสาวสุนิษา  โลไธสง

คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ (วท.บ.)

ภูมิสารสนเทศ

300

ขาดเงิน 50 บาท+ ใบ รบ.

141

นางสาวศรัญญา  ชาลีพรมมา

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คหกรรมศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

142

นายอาจู  วุ่ยแม

ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

ศิลปกรรม (ดนตรี)

วิทยาการคอมพิวเตอร์

350

สมัครอันดับ 3 ไม่ได้

143

นางสาวอนงค์นาฎ  ทีทา

การศึกษาปฐมวัย

คอมพิวเตอร์ศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์

350

สมัครอันดับ 2 ไม่ได้

144

นายยุทธพงษ์  เพลียสันเทียะ

วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

 

 

250

น้ำหนักรวมของใบ รบ.

145

นางสาวศิริรัตน์  รักบุญ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐประศาสนศาสตร์

ทัศนศิลป์

350

สมัครอันดับ 1 ไม่ได้ เพราะไม่ได้จบวิทย์ - คณิต

146

นางสาวอนัตญา  หรีกประโคน

คอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

การจัดการทั่วไป

350

สมัครอันดับ 1, 2 ไม่ได้เพราะไม่ได้จบวิทย์ - คณิต

147

นายวัชรพล  ศรีทอง

วิทยาศาสตร์ออกกำลังกายฯ

การจัดการทั่วไป

พลศึกษา

350

ขอใบ รบ.

148

นายพินัย  อภิลักษณชัย

พลศึกษา

วิทยาศาสตร์ออกกำลังกาย

สาธารณสุขศาสตร์

350

ขอใบ รบ.

149

นายสมเศก  โชติขุนทด

การจัดการอุตสาหกรรม

 

 

250

ขาดรูป 2 ใบ

150

นายภานุวัฒน์  สุขประเสริฐ

การจัดการอุตสาหกรรม

 

 

250

ขาดรูป 2 ใบ

151

นางสาวศศิลักษม์  อิษฏ์ธรรม

ศิลปศึกษา

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาปฐมวัย

300

ขาดเงิน 50 บาท

152

นางสาวนภาพร  นังเกิด

การศึกษาพิเศษ

การศึกษาปฐมวัย

คหกรรมศาสตร์

310

ขาดเงิน 40 บาท

153

นางสาวเบญจรัตน์  โงนขำ

การศึกษาปฐมวัย

ชีววิทยา (ค.บ.)

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

300

ขาดเงิน 50 บาท

154

นางสาวสาวิตรี  ภูกองชนะ

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

เทคนิคการสัตวแพทย์

300

ขาดเงิน 50 บาท

155

นายปรัชญานันท์  คงนาวัง

คณิตศาสตร์

 

 

200

ขาดเงิน 50 บาท

156

นายเอกชัย  ศรีอุดร

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

สาธารณสุขศาสตร์

300

ขาดเงิน 50 บาท

157

นายยุทธภูมิ  อินทิตานนท์

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

การบัญชี

คณิตศาสตร์

350

ขอใบ รบ.

158

นายชินกร  หนูหล้า

พลศึกษา

 

 

250

สมัครไม่ได้ เกรด <2

159

นางสาวกนกวรรณ  น้อยหา

ภาษาไทย (ค.บ.)

ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)

คณิตศาสตร์

350

สมัครอันดับ 3 ไม่ได้

160

นางสาวชนิดา  คล่องดี

การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาพิเศษ

ศิลปกรรม (นาฏศิลป์)

 

ขาดเงิน 350 + รูป 2 ใบ

161

นางสาววิลาวรรณ  บ่วงพิมาย

สาธารณสุขศาสตร์

เกษตรศาสตร์

เทคนิคการสัตวแพทย์

300

ขาดเงิน 50 บาท

162

นางสาวดารารัตน์  เกษพันธ์

ศิลปศึกษา

การศึกษาปฐมวัย

 

 

ขาดเงิน 350 + รูป 2 ใบวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2553   โดย
อ่าน 647 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank