หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


    ที่โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์อาคาร26ม.ราชภัฏโคราชได้มีพิธี เปิด “หอศิลป์จินตนาการ” พร้อมกับการจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 11 ของนักศึกษา ป.ตรี ชั้นปีสุดท้ายควบคู่กับวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานศิลปกรรมสู่สาธารณชน ระหว่าง 16-30 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ยังมีการจัดประมูลผลงานศิลปินแห่งชาติ-ศิลปินอีสานชื่อดังกว่า 35 ชิ้นเพื่อหารายได้จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอศิลป์จิตนาการ และ โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ต่อไป

    เมื่อเวลา 13.00 น.ของวันที่16มิ.ย.54 ที่โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2554 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย และ ทำพิธีเปิด “หอศิลป์จินตนาการ” โดยมีรศ.สะอาดศรี คงนิล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พร้อมนักศึกษา ให้การต้อนรับ

    ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอแนวทางของการสร้างสรรค์ด้านศิลปะที่ได้แสดงถึงกระบวนการคิดเทคนิคการถ่ายทอดของนักศึกษาผ่านผลงานด้านศิลปกรรมเพื่อนำเสนอสู่สาธารณชน และเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสแสดงผลงานและแสดงศักยภาพของตนเองตามความถนัดและมีความเหมาะสมในสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นอีกด้วย

    สำหรับการจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยมีการจัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์) ชั้นปีสุดท้าย ซึ่งเป็นการนำเสนอผลงานทั้งภาคปฏิบัติ (ผลงานศิลปกรรม) และภาคทฤษฎี (เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์) ประกอบไปด้วย ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและผลงานเทคนิคผสม ในปีนี้มีผลงานนักศึกษาร่วมจัดแสดงกว่า 40 ผลงาน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-30 มิ.ย. 2554 ที่หอศิลป์จินตนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    หม่อมเจ้าทิฆัมพร ยุคล ประธานเปิดงาน กล่าวว่า ขอชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ ที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ซึ่งปีนี้ยังมีการเปิดหอศิลป์จินตนาการ สถานที่สำหรับแสดงผลงานศิลปะของนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน ขึ้นเป็นแห่งแรก ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในศาสตร์สาขาวิชาศิลปะมากยิ่งขึ้น และถือเป็นความสำเร็จของโปรแกรมทัศนศิลป์ที่ผลักดันให้มีสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะได้สำเร็จ

    สำหรับในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้ โปรแกรมทัศนศิลป์ฯ ยังได้จัดให้มีการประมูลผลงานศิลปะขึ้นที่สโมสรร่วมเริงไชย ภายในค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับหอศิลป์ จินตนาการและใช้สำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์

    โดยมีผลงานจิตรกรรมของศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียง และศิลปินอีสานเข้าร่วมประมูล กว่า 35 ชิ้น เช่น ผลงานสีน้ำมันบนกระดาษ “ท้องฟ้าป่าเขา” ของ อาจารย์ทวี รัชนีกร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ผลงานสีน้ำบนกระดาษ “ทะเลภูเขา” ของ ศ.เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์), ผลงานหล่อสำริด “ความปราถนา” ของ ดร.นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ , ผลงาน silkscreen “แสงสุวรรณ (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)” ของ ศ.ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์, ผลงานสีน้ำมันบนกระดาษ “ผาเทิบ” ของ อ.ศักดิ์ชัย อุทธิโท ศิลปินอาเซียน รองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผลงานสีอะคริลิค “ประจันหน้าปี 54” ของ ผศ.ดร.สามารถ จับโจร ประธานโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราสีมา

    โดยภายในงานยังมีการแสดงดนตรีจากศิลปินรับเชิญชื่อดัง เช่น หงา คาราวาน, วงแครี่โฮ และ วงอังกอร์ เป็นต้นสลับกับการประมูลผลงานศิลปะ ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อค้าประชาชนชาวโคราชผู้ชื่นชอบงานศิลปะเข้าร่วมประมูลงานเป็นจำนวนมาก
    สำหรับยอดรวมรายได้จากการประมูลผลงานศิลปะดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทางโปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ก็จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเติมเต็มแก่โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์และหอศิลป์จินตนาการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อไปต่อไป

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554   โดย ผู้ดูแลระบบ
อ่าน 628 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank