หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น ๑๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕

--------------------------------------

ลิงค์ตรวจสอบรายชื่อ

--------------------------------------

เอกสารไฟล์รายชื่อ(เหมือนกับการตรวจสอบในลิงค์)
นศ. กศ.ปช.
นศ.ปกติ มาลงเรียน กศ.ปช.

--------------------------------------


         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น ๑๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในหลักสูตร ระดับ และสาขาวิชาต่าง ๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีมารายงานตัว โดยมีกำหนดการในการรายงานตัว ดังนี้ 


         ๑. การรายงานตัว
                  ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ทุกสาขาวิชา รายงานตัวในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หากผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่เข้ารายงานตัวตามวัน และเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
         เอกสารที่ต้องใช้ในการรายงานตัว
                  (๑) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ๓ ฉบับ
                  (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน ๓ ฉบับ
                  (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๓ ฉบับ
                  (๔) สำเนาการเปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี) ๒ ฉบับ
เอกสารตามข้อ (๑) – (๕) ต้องมีฉบับจริงไปแสดงด้วยและเอกสารที่เป็นสำเนา ให้ถ่ายสำเนาลงในกระดาษขนาด A๔ พร้อมทั้งลงชื่อรับรองความถูกต้องของสำเนาทุกแผ่น
                  (๕) รูปถ่ายหน้าตรงที่เป็นปัจจุบัน (แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๓  ๔ เซนติเมตร จำนวน ๓ รูป

         ๒. การชำระเงินค่าธรรมเนียม
                  ๒.๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตและสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                  ๒.๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตร-บัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
                  ๒.๓ ค่าบำรุงศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง (เฉพาะผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษา ณ ศูนย์บริการการศึกษาอำเภอปากช่อง) จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

         ๓. การแต่งกายในวันรายงานตัว
                  ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือแต่งกายด้วยชุดสุภาพเหมาะสมกับการเป็นนักศึกษา และให้เกียรติกับสถาบันการศึกษา


         ๔. ในกรณีที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาด

         จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                                                                                                                                 

                                                                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์)
                                                                                                                                                    อธิการบดี


ที่ ๓๑๑/๒๕๕๕วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555   โดย
อ่าน 845 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank