หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ค้นหาและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
 

 

รายชื่อนักเรียนที่ใบสมัครมีปัญหา ในการสมัครสอบคัดเลือก ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
โรงเรียน
ประเภทโควตา
ปัญหา
1 นางสาวใหม่ฤทัย ดวงมาลัย ช่องแมววิทยาคม เรียนดี ใบ ปพ.1 ไม่ชัดเจน
2 นางสาวชนกานต์ ใจงูเหลือม นิคมพิมายศึกษา เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
3 นายทิวัฒน์ หวลกระโทก ครบุรี กิจกรรมดีเด่น ผู้สมัคร ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
4 นางสาววรัทยา เดชครอบ โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น ผู้สมัคร, อาจารย์, ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
5 นางสาววรรณภา ชาติพหล โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
6 นางสาวสุธาทิพย์ ทองลาด โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
7 นายอภิสิทธิ์ บุตะเขียว กวางโจนศึกษา กิจกรรมดีเด่น เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 (สมัครเรียนไม่ได้)
8 นายปฏิวัติ เรียงแก้ว บ้านค่ายวิทยา เพชรราชภัฏ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 (สมัครเพชรราชภัฏไม่ได้)
9 นางสาวภาวินีย์ เกตุทอง บ้านเขว้าวิทยายน เพชรราชภัฏ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 (สมัครเพชรราชภัฏไม่ได้)
10 นางสาวอารียา สิงห์ผง โนนสมบูรณ์วิทยา เพชรราชภัฏ เลือกหลักสูตร ไม่ชัดเจน (ดำเนินการด่วน)
11 นางสาวจุฑามาส เรียวกลาง หนองบัวพิทยาคม พิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่มีค่าสมัคร, ระบุสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
12 นายศิลานนท์ เหมือนกลาง หนองบัวพิทยาคม เรียนดี ไม่มีค่าสมัคร
13 นางสาวไอลดา จำปีกลาง หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร
14 นายพรชัย วงษา หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร
15 นางสาวสุนีย์ คิดนอก หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร

 

 

 

*** ให้ผู้มีสิทธิ์สอบ เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรนักเรียน/ บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555   โดย
อ่าน 1,390 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank