หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


รายชื่อนักเรียนที่ใบสมัครมีปัญหา 

ในการสมัครสอบคัดเลือก ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หมายเหตุ ติดต่อกลุ่มงานเลขา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1511

 
ณ วันที่ 03-01-2556
ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ประเภทโควตา ปัญหา
1 นางสาวใหม่ฤทัย ดวงมาลัย ช่องแมววิทยาคม เรียนดี ใบ ปพ.1 ไม่ชัดเจน (ดำเนินการแล้ว)
2 นางสาวชนกานต์ ใจงูเหลือม นิคมพิมายศึกษา เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้ (ดำเนินการแล้ว)
3 นายทิวัฒน์ หวลกระโทก ครบุรี กิจกรรมดีเด่น ผู้สมัคร ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
4 นางสาววรัทยา เดชครอบ โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น ผู้สมัคร, อาจารย์, ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
5 นางสาววรรณภา ชาติพหล โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
6 นางสาวสุธาทิพย์ ทองลาด โนนคูณวิทยาคารฯ กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
7 นายอภิสิทธิ์ บุตะเขียว กวางโจนศึกษา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
8 นายปฏิวัติ เรียงแก้ว บ้านค่ายวิทยา เพชรราชภัฏ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 (สมัครเพชรราชภัฏไม่ได้)
9 นางสาวภาวินีย์ เกตุทอง บ้านเขว้าวิทยายน เพชรราชภัฏ เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 (สมัครเพชรราชภัฏไม่ได้)
10 นางสาวอารียา สิงห์ผง โนนสมบูรณ์วิทยา เพชรราชภัฏ เลือกหลักสูตร ไม่ชัดเจน (ดำเนินการแล้ว)
11 นางสาวจุฑามาส เรียวกลาง หนองบัวพิทยาคม พิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่มีค่าสมัคร, ระบุสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
12 นายศิลานนท์ เหมือนกลาง หนองบัวพิทยาคม เรียนดี ไม่มีค่าสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
13 นางสาวไอลดา จำปีกลาง หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
14 นายพรชัย วงษา หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
15 นางสาวสุนีย์ คิดนอก หนองบัวพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
16 นายกษิดิ์เดช เพ็งแก้ว โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ พิเศษ (ฐานะยากจน) กรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ครบถ้วน
17 นางสาวภัสรา เหล่าบัวดี โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
18 นายธาดาพงษ์ หวายสันเทียะ โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
19 นายเจษฎา ดิษบงค์ โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
20 นางสาวสาวินี แก้วเขียว โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
21 นางสาวศิริพรรณ พวงสันเทียะ โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
22 นายณัฐสิทธิ์ ทองกระโทก โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
23 นายพีรนิตย์ พรหมมา ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
24 นายอัฐกรณ์ วงศ์ศักดา ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
25 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์ ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
26 นายสันติภาพ วรรณจันทร์ ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
27 นายธนเสฏฐ์ อินทจันทร์ ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
28 นายเตชินท์ ทามนตรี ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
29 นายศฏายุ โสคำแก้ว ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
30 นายสุคนธ์ แว่นกลาง หนองงูเหลือมพิทยาคม พิเศษ (ฐานะยากจน) ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร (ดำเนินการแล้ว)
31 นายสุคนธ์ แว่นกลาง หนองงูเหลือมพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ (ดำเนินการแล้ว)
32 นายสุวัฒน์ชัย คงกะพี้ หนองงูเหลือมพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ (ดำเนินการแล้ว)
33 นายเทวินทร์ เมืองกลาง หนองงูเหลือมพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ (ดำเนินการแล้ว)
ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน ประเภทโควตา ปัญหา
34 นายพงษ์พันธ์ กลายกลาง หนองงูเหลือมพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ (ดำเนินการแล้ว)
35 นายณัฐพงษ์ ศิริรัตน์ หนองงูเหลือมพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ (ดำเนินการแล้ว)
36 นายณัฐพงษ์ ศิริรัตน์ หนองงูเหลือมพิทยาคม เรียนดี เลือกสาขาไม่ถูกต้อง/เลือกครุศาสตร์ไม่ได้ (ดำเนินการอีกครั้งด่วน)
37 นายฤทธิชัย จันทรวาท โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ พิเศษ (ฐานะยากจน) ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2) (ดำเนินการแล้ว)
38 นางสาวอารยา รากชัยภูมิ โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2) (ดำเนินการแล้ว)
39 นางสาวฐาปนี ล้อมกลาง โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2) (ดำเนินการแล้ว)
40 นายพีระนันท์ โจกกลาง โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2) (ดำเนินการแล้ว)
41 นายถนอม เสียมกำปัง โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2 และหนังสือรับรอง) (ดำเนินการแล้ว)
42 นายวีระพงศ์ รักจังหวัด โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2) (ดำเนินการแล้ว)
43 นายอรรณพ มีภู่ โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2)
44 นางสาวอรพรรณ สุขประเสริฐ มารีย์วิทยา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
45 นางสาวอวัสดา บุตรน้ำเพชร มารีย์วิทยา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
46 นางสาวหนึ่งนคร กุลกำชัย มารีย์วิทยา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
47 นายขจรเกียรติ หนูพลกรัง ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
48 นางสาวพัชรจุฑา กลิ่นอ้ม มารีย์วิทยา เรียนดี เลือกหลักสูตรและระดับไม่สัมพันธ์กัน
49 นางสาวณิชกมล พันธุ์รอด มารีย์วิทยา เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
50 นายณรงค์เดช ฉัตรไชยเดช ราชสีมาวิทยาลัย เรียนดี เรียนแผนศิลป์-ภาษา เลือกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้
51 นางสาวอัจฉรา จิตรเจริญ เทพสถิตวิทยา เรียนดี เลือกสาขาวิชาและหลักสูตรไม่สัมพันธ์กัน
52 นางสาวมีนตรา แพงศรี เทพสถิตวิทยา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
53 นายธนพน ขุนอาจ ชุมพวงศึกษา กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
54 นางสาวศิริพร ดาวธง เทพสถิตวิทยา กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
55 นายฤทธิพร กล่ำดิษฐ์ เทพสถิตวิทยา กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
56 นางสาวนุจรินทร์ เพียนขุนทด เทพสถิตวิทยา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
57 นายสุชาติ ศรีม่วง เทพสถิตวิทยา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
58 นางสาวแก้วตา ทองอินทร์ คอนสวรรค์ เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
59 รร.กีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (นักเรียน 10 คน) กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร
60 รร.ละหานทรายรัชดาภิเษก (นักเรียน 40 คน) เรียนดี-กิจกรรม ไม่มีค่าสมัคร
61 นายณัฐศักดิ์ ฉั่วรัตนกุล แก้งคร้อวิทยา กิจกรรมดีเด่น ไม่มีค่าสมัคร
62 นายณัฐดนัย สามนคร บัวใหญ่ เรียนดี ใบ ปพ.1 ไม่ชัดเจน
63 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์อ่อน บัวใหญ่ เรียนดี ไม่ได้เลือกหลักสูตร
64 นางสาววิไลวรรณ บุญกลาง โนนสูงศรีธานี เรียนดี เลือกหลักสูตรและระดับไม่สัมพันธ์กัน
65 นางสาวสโรชา ยิ้มรัมย์ บัวใหญ่ กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
66 นางสาวรัชนีกร ปัถพี มัธยมบ้านแก้งวิทยา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
67 นายทินกร วิจิตรจันทร์ มัธยมบ้านแก้งวิทยา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
68 นางสาวจิรัญญา หมั่นจำรูญ มัธยมบ้านแก้งวิทยา กิจกรรมดีเด่น อาจารย์ และผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
69 นางสาววิภารัตน์ แก้วกาหนัน มัธยมบ้านแก้งวิทยา พิเศษ (ฐานะยากจน) ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
70 นายสุทธิพงษ์ สุทธิ โนนสูงศรีธานี เรียนดี เรียนแผนศิลป์-ภาษา เลือกสาขาวิชาสถาปัตกรรมไม่ได้
71 นายวสวัตติ์ พานิชโภคินตระกูล อัสสัมชัญนครราชสีมา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
72 นางสาวศิริพรรณ ช่วยสำโรง อัสสัมชัญนครราชสีมา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
73 นายวัชรพงษ์ คลองกระทุ่ม ปรางค์ทองวิทยา เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
74 นายพีรพล สีหะปัญโย ปากช่อง กิจกรรมดีเด่น โควตากิจกรรมเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
75 นางสาวอภิญญา แซ่ล้อ บุญวัฒนา เรียนดี ใบ ปพ.1 ไม่ชัดเจน
76 นางสาวสมหญิง เกียรติสุดา บุญวัฒนา เรียนดี เลือกหลักสูตรและระดับไม่สัมพันธ์กัน
77 นางสาวปริญญา บัววรรณงาม บุญวัฒนา 2 เรียนดี เรียนศิลป์-ภาษา เลือกสาขาการจัดการอุตสาหกรรมไม่ได้
78 นางสาวนาริน พึ่งน้ำ เมืองยางศึกษา เรียนดี เลือกหลักสูตรและสาขาใหม่/เกรดต่ำกว่า2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
79 นายรัชชานนท์ ประสิทธิ์ อัสสัมชัญนครราชสีมา กิจกรรมดีเด่น เลือกสาขาวิชาไม่ถูกตอ้ง
80 นางสาวศศิพร แก้วกัลยา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก เรียนดี ไม่มีค่าสมัคร
81 นางสาววันวิสา มุ่งจอมกลาง ว.เทคโนโลยีพณิชการปากช่อง เรียนดี ไม่มีค่าสมัคร
82 นางสาวปริณดา แซ่เตียว บุญวัฒนา  - ใบสมัครเป็นโควตาประเภทเพชรราชภัฏราชสีมา
83 นายนิกร ทันสมตน โคราชพิทยาคม กิจกรรมดีเด่น เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
84 นายสืบสกุล สุขจรรยา พิมายวิทยา กิจกรรมดีเด่น เลือกประเภทกิจกรรมไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้
85 นายวิทวัส กาบกลางดอน อุบลรัตนราชกัญญาฯ กิจกรรมดีเด่น เรียนศิลป์-ภาษา เลือกสาขาการจัดการอุตสาหกรรมไม่ได้
86 นางสาวบุปผา นาเหลากลาง มะค่าวิทยา กิจกรรมดีเด่น เลือกประเภทกิจกรรม 2 ประเภท (เลือกได้เพียง 1 ประเภท)
87 นายจักรกฤษณ์ วัชรจำรูญ เมืองพญาแลวิทยา กิจกรรมดีเด่น เรียนสายคอมพิวเตอร์ เลือกสาขาเกษตรศาสตร์ไม่ได้
88 นางสาวศิรินันท์ ครสิงห์ พระทองคำวิทยา กิจกรรมดีเด่น เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
89 นางสาวมินตรา โตชูวงศ์ อุบลรัตนราชกัญญาฯ เรียนดี เรียนภาษา-สังคม เลือกสาขาการจัดการอุตสาหกรรมไม่ได้
90 นางสาวนิตยา ท้าวจัตุรัส ลำปลายมาศ เรียนดี ไม่ได้เลือกสาขาวิชา
91 นายชัยวิรัตน์ มูกขุนทด บุญวัฒนา เรียนดี เลือกสาขาวิชาไม่ถูกต้อง
92 นางสาวยุภาพร แสนวงค์ บ้านโนนรัง เรียนดี ไม่มีใบ ปพ.1
93 นางสาวรัศมี เมืองแสน บ้านโนนรัง เรียนดี ไม่มีใบ ปพ.1
94 นางสาวบุษกร คุ้มสุวรรณ บ้านโนนรัง เรียนดี ไม่มีใบ ปพ.1
95 นางสาววราภรณ์ กลิ่นนิ่มนวล บ้านโนนรัง เรียนดี ไม่มีใบ ปพ.1
96 นางสาวดารณี กอมยี่ บ้านโนนรัง เรียนดี ไม่มีใบ ปพ.1
97 นายวิสกร โขนัง ขามทะเลสอวิทยา กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
98 นายสมบูรณ์ พะละมาตย์ ขามทะเลสอวิทยา กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
99 นายอนุกูล แพงพิมาย พิมายวิทยา กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
100 นางสาวสิรินภา ถนอมชีพ ภูเขียว พิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่มีใบ ปพ.1
101 นางสาวอนุธิดา มาละลา บ้านโนนรัง พิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่มีใบ ปพ.1
102 นายอานนท์ หมื่นหลุบกุง บัวลาย กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
103 นายประสบโชค เขยนอก ปรางค์ทองวิทยา เรียนดี ใบ ปพ.1 ไม่ชัดเจน
104 นายกรกต ปวงขุนทด บุญวัฒนา กิจกรรมดีเด่น เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
105 นายก่อกุศล เหรียญประเสริฐ บุญวัฒนา กิจกรรมดีเด่น เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
106 นางสาวหนึ่งฤทัย โยทัยเหลี่ยม สาหร่ายวิทยาคม เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
107 นางสาวพรรษา มณีขำ หนองบุนนากพิทยาคม เรียนดี เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 (สมัครเรียนดีไม่ได้)
108 นายสมบัติ อินทร์สกูล ปากช่อง 2 พิเศษ (ฐานะยากจน) เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 (สมัครพิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่ได้)
109 นายกิติพร ยังพิมาย พิมายวิทยา กิจกรรมดีเด่น โควตากิจกรรมเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
110 นายชินกฤต พัชรกีรติ ขามทะเลสอวิทยา กิจกรรมดีเด่น โควตากิจกรรมเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
111 นายวงศกร ทศสูงเนิน อุบลรัตนราชกัญญาฯ เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
112 นางสาวศศิกานต์ อุ่นแก้ว โคกโพธิ์ไชยศึกษา เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
113 นางสาวสาวินี จริงสูงเนิน สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
114 นางสาวเนตรวิไล พันธ์สวาด สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
115 นางสาวเพ็ญพักตร์ เครือสูงเนิน สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
116 นางสาวอรวรรยา ธาดาชนะสกุล สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
117 นายณัฐพล บัลลังก์ สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
118 นางสาวอภิญญา จันทร์ผ่อง สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
119 นางสาวนภาวรรณ เชยบุรี สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
120 นางสาวศิริพร นิมิตรไธสง สูงเนิน เรียนดี โควตาเรียนดีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 เลือกครุศาสตร์ไม่ได้
121 นายพจนวัฒน์ ดวงภมร สตรีชัยภูมิ กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
122 นางสาวสุดาพร พินนอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
123 นางสาวสายฝน การบรรจง บ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กิจกรรมดีเด่น ผู้อำนวยการ ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร
124 นายภัทรพิชญ์ ดำรงเชื้อ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2)
125 นายอภิวัฒน์ หงษ์ทรัพย์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2)
126 นางสาวธิดาวรรณ หมื่นอภัย กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ครบ (ไม่มีหน้า 2)
127 นางสาวสุวรรณี ติคำรัมย์ บ้านโนนรัง กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
128 นายวิศรุต สวงโท สตรีชัยภูมิ กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
129 นายเดชภณ เครือน้ำคำ บ้านโนนรัง กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1
130 นางสาวกรวีร์ จันทร์สูงเนิน ลำปลายมาศ พิเศษ (ฐานะยากจน) ไม่มีใบ ปพ.1/ผอ.ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร/หลักสูตรไม่ถูกต้อง
131 นายอภิเชษฐ์ กิ่งนอก บ้านเหลื่อมพิทยาสรรค์ กิจกรรมดีเด่น ใบสมัครไม่ถูกต้อง/ผอ.ไม่ได้ลงชื่อ/เลือกสาขาไม่ถูกต้อง
132 นายสมรรถชัย จิตตะรักษ์ สตรีชัยภูมิ กิจกรรมดีเด่น ไม่มีใบ ปพ.1/ผอ.ไม่ได้ลงชื่อในใบสมัคร


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555   โดย
อ่าน 2,760 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank