หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


        โครงการ ค่ายคุณธรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

                เนื่องด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
กำหนดจัดโครงการ"ค่ายคุณธรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท" ขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เดือน มีนาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรผสมผสานบ้านโนนรัง-บูรพา ตำบลตลาดไทร อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

 

 

 

 

 == ดาวน์โหลด กำหนดการค่ายคุณธรรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ==

 

 

 

ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าอบรมโครงการวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556   โดย
อ่าน 1,568 ครั้ง
กด Share แบ่งปันเพื่อน กด Share แบ่งปันเพื่อน


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank