หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

วันแห่งเกียรติยศ 2556

"เกียรติภูมิแห่งชีวิตราชการ"


          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานวันแห่งเกียรติยศ 2556 "เกียรติภูมิแห่งชีวิตราชการ" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รสริน พิมลบรรยงก์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิรา อุปวานิช รองศาสตราจารย์วัฒนาภรณ์ โชครัตนชัย รองศาสตราจารย์เตือนจิต เหมพงศ์พันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มีชัย สายอร่าม และ นางชวนชม ศกุนตนาค

          โดยในงานได้รับเกียรติจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ เป็นประธาน โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การแสดงโดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานาฏศิลป์ การแสดงของคณาจารย์และบุคลากร การกล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบโล่ที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัย โดยรักษาราชการแทนอธิการบดี การชมวีดิทัศน์ประวัติและผลงานผู้เกษียณอายุราชการ การมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปิดท้ายด้วยตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการกล่าวแสดงความรู้สึก

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า บุคลากรทั้ง 6 ท่าน ได้เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยครู        สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จนถึงเกษียณอายุราชการ ทุกคนล้วนได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในหน้าที่ต่างๆ กัน  จนทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและสากล เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชน ที่เน้นคุณภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

          ในโอกาสที่ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่จนถึงเกณฑ์กำหนดให้เกษียณอายุราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี         (ถึงแม้นบางท่านจะได้รับการต่ออายุราชการ บางท่านจะดำรงตำแหน่งผู้บริหารต่อไป) ก็ถือว่าได้เข้าเส้นชัยแรกแล้ว ต่อจากนี้ถือเป็นโบนัสของชีวิตที่ได้ปฏิบัติงานประสบความสำเร็จมาตลอดในเส้นทางนี้

          มหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ หวังว่าคุณความดีนั้น จะหนุนนำให้ท่านได้มีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกับครอบครัวด้วยการมีสุขภาพที่ดี มีความสุข มีจิตใจเบิกบานและโชคดีตลอดไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank