หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | นโยบาย | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ | การบริหารงาน | คณะและหน่วยงาน | หลักสูตร | การรับเข้าศึกษา | แผนที่
     English Version
 
ผศ.ดร.เศาวนิต เศาณานนท์
อธิการบดี
คุยกับอธิการบดี
Email : president@nrru.ac.th
 
ข่าวพบผู้บริหาร
ข้อบังคับและระเบียบ
วารสาร "สีมาจารย์"
NRRU NEWS
ปฏิทินการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
งานประชุมมหาวิทยาลัย
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
 
E-Library สำนักวิทยบริการ
สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สารานุกรมพรรณไม้ออนไลน์
ชุดการเรียนรู้ ระดับอุมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาครูฯ
 
แผนยุทธศาสตร์ ปี 53-56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 52-55
แผนปฏิบัติราชการปี 52-53
คำรับรองการปฏิบัติราชการ 52 
เพลง ราชภัฏนครราชสีมา
เพลง NRRU


ภาพกิจกรรม

    เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยในภาคเช้าได้จัดมีพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อความสิริมงคลและเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากตราพระราชลัญจกรเป็นตราสัญลักษณ์ประจำประองค์ ซึ่งพระองค์ทรงพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำให้นักศึกษาใหม่ ได้รู้ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นคนของราชา ข้าของแผ่นดิน

    พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เริ่มโดยประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ กล่าวรายงาน ประธานกล่าวให้โอวาท จากนั้นนายกองค์การบริหารนักศึกษา นำนักศึกษาถวายบังคมพร้อมกัน แล้วจึงอัญเชิญตราพระราชลัญจกรจากแท่นประดิษฐาน เคลื่อนผ่านแถวนักศึกษาไปถึงหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นเป็นการอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประดิษฐานหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพร และถวายเครื่องราชสักการะ ต่อด้วยการกล่าวถวายราชสดุดี ประธานและคณาจารย์มอบเข็มเครื่องหมายตราพระราชลัญจกรให้แก่นักศึกษาใหม่ ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา

    จากนั้นในช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ โดยให้นักศึกษาเข้ากิจกรรมแต่ละฐาน อันได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากนั้นในช่วงเวลา 16.30 น. จึงเป็นพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งการบายศรีสู่ขวัญในปีนี้ได้รับเกียตริจากศิลปินแห่งชาติ คุณกำปั่น บ้านแท่น เป็นหมอขวัญ โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และการผูกข้อมือรับขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ เป็นการแสดงถึงการต้อนรับและความเป็นสิริมงคล ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่นประทับใจ ปราศจากความรุนแรง ควรค่าแก่การธำรงรักษาไว้ซึ่งปณิธานที่ดีงามและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
    สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย มีความภาคภูมิใจในสถาบัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009 โทรสาร 0-4424-4739
free webpage hit counter Check PageRank