ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเรียน หลังคา ฝ้าเพดานอาคาร 31 และซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคาร 29
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ตารางแสดงวงเงินงานจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
7ตารางแสดงวงเงินงานจ้างซ่อมแซมห้องเรียน หลังคา ฝ้าเพดาน อาคาร 31 และซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคาร 29
8ประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6500 Licecses จำนวน 1 ชุด
9ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 6,500 Licenses จำนวน 1 ชุด
10ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
12ประผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เสื้อยืดโปโลสีเหลือง)
14ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคา (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2561
17สัญญาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) หมายเลขครุภัณฑ์ ม.รภ.นม.13.001.00002/56
18ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
19ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (การจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ)
21เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน)
22เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานจ้างทำความสะอาดหอพัก)
23ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
24ตารางแสดงวงเงินงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพักหญิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
27ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
28ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
29ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม M icrosoft Volume License Agreement (๓๐๐ สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)