ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารเชิญชวน งาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ (e-bidding) ระยะเวลาการลงร่างระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561-28 กันยายน 2561
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังกระจกอลูมิเนียม และติดตั้งผนังเบาพร้อมกระจกอลูมิเนียมเดิม อาคารศูนย์อาหารชั้น 1
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จานวน 2 รายการ
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
14ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตาม สาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์จากระบบ Analog เป็นระบบ Digital
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-ฺbidding)
18ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารครุภัณฑ์ จานวน 40 รายการ
19ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร
21ประกาศ เชิญชวนงานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
23ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
25ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ