ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจอคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง สำนักวิทยบริการฯ
4ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คณะครุศาสตร์
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
7งานซ่อมแซมถนนและกำแพงกันดินติดลำตะคลอง
8ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฺ (e-bidding)
10ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์/จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร ๑๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
21ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก
23ประกาศผลผู้ชนะงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
24ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)