หน้าแรก    
ความเป็นมาและวัตถุประสงค์    
รายชื่อคณะกรรมการ    
ผลการดำเนินโครงการ    
- รุ่นที่ 1    
- รุ่นที่ 2    
- รุ่นที่ 3    

 

     แผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ และของโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงภายใน ของมหาวิทยาลัยเอง มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อหา ภาพอนาคตและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) “WE ARE ONE, WE ARE NRRU” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ภาพอนาคต และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างแท้จริง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ 0-4400-9009