ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 132 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี)
5ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7
8ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) ที่มิใช่งานก่อสร้าง
9ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
10ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีการอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
11ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารความเร็วสูง โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินนอกงบประมาณ)
14ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรด้านอาคารสถานที่
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
16ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจอคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง สำนักวิทยบริการฯ
20ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คณะครุศาสตร์
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
23งานซ่อมแซมถนนและกำแพงกันดินติดลำตะคลอง
24ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฺ (e-bidding)
26ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง