Main Menu
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
บุคลากร
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย ภารกิจ
การประกันคุณภาพ
งานฝึกอบรม
การให้บริการ
กระดานสนทนา

Link
คลีนิกเทคโนโลยี
หน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว

สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ทั้งหมด : 1 คน
IP : 192.168.10.1
คุณเข้าชมลำดับที่ : 9,109

ตั้งแต่วันที่ : 01/05/2011

เป้าหมาย ภารกิจ

เป้าหมายเชิงปริมาณ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) เฉพาะ
    ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการให้คำปรึกษา บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นอย่างน้อย จำนวน 20 โครงการ/ปี
    และการฝึกอบรมครูผู้สอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ
2. ส่งเสริมการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างน้อยจำนวน 15 โครงการ/ปี
3. ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการแก่นักศึกษาอย่างน้อยจำนวน 10 รายวิชา/ภาคการศึกษา

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1. การส่งเสริมการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถพัฒนาให้คณาจารย์มีทักษะ ความรู้
    ความชำนาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในสภาวะการณ์ปัจจุบัน
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
    อย่างต่อเนื่อง ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปพัฒนาอาชีพ และสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมทั้งน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
    มาพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 


ภาพอนาคตของศูนย์วิทยาศาสตร์

     ศูนย์วิทยาศาสตร์จะเป็นแหล่งเรียนรู้และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) ด้วยการให้คำปรึกษา การบริการการเรียนการสอน
และการฝึกอบรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้กลยุทธ์การแลกเปลี่ยนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบยั่งยืนตลอดไป


สภาพทางกายภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์

    การจัดอาคารสถานที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจหลักของศูนย์คือ ดำเนินการเพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
การวิจัย การอบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาและการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ดังนี้

ชั้นที่ 1 ห้องสำนักงาน ห้องประชุมสำหรับการฝึกอบรม การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้
          ในการวิจัย 1 ห้อง ห้องผลิตน้ำดื่ม ห้องเก็บบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มทับแก้ว ศูนย์วิทยาศาสตร์
ชั้นที่ 2 ชั้นปฏิบัติการฟิสิกส์ ใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมครู และบริการทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาฟิสิกส์
ชั้นที่ 3 ชั้นปฏิบัติการเคมี ใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมครู และบริการทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาเคมี
ชั้นที่ 4 ชั้นปฏิบัติการชีววิทยา ใช้สำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรมครู และบริการทางวิชาการเฉพาะสาขาวิชาชีววิทยา
ชั้นที่ 5 สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ห้องพิพิธภัณฑ์พืช
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ::: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4400-9009 ต่อ 2400-2410 fax : 044-247390