ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.

ประกาศ รายชื่อนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ไม่ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงิน กยศ.
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน กยศ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีสุดท้าย(ภาคปกติ)
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan และลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(ภาคปกติ)  
ปฏิทินการบริการงาน กยศ. และ กรอ. สำหรับผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาและลำดับที่ในการลงนามส่งแบบคำขอกู้ กยศ.และกรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
รายชื่อนักศึกษาที่แก้ไขสัญญา เอกสารประกอบสัญญา และแบบยืนยันค่าเล่าเรียน  
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศหลักเกณฑ์ คุณสมบัติการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประจำปีการศึกษา 2557  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาโครงการ ราชภัฎเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (รับเพิ่มเติม)  
รายชื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนจากการทำโครงการ ราชภัฏเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  
ให้นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสส่งเบิกก่อนสิ้นเดือน  
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2556  
กำหนดวันสัมภาษณ์ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศ รับสมัครขอรับทุนการศึกษา(ทุนคณะกรรมการฯ) ประจำปีการศึกษา 2555  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่คืนเงินกองทุน กยศ. และ กองทุน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนค่าเล่าเรียน เฉพาะกลุ่มที่สำรองจ่ายไปก่อน  
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่สามารถเบิกเงินคืนได้ กองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8-17  
ประกาศ เปลี่ยนกำหนดการณ์ยื่นเอกสารเบิกเงินคืนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2556  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. (กลุ่มแก้ไขสัญญา) ปีการศึกษา 2551-2555 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8-15 (รอบ 3) งวดที่ 16-17 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 6-7 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/56 กยศ. งวดที่ 1-17 และ กรอ. งวดที่ 1-7  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมดงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556