ข้อมูลทั่วไป

หน้าหลัก
ประวัติ
วัตุประสงค์
ปรัญญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้าง
ปฏิทินงานทุนและแนะแนว
ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.
ทุนต่างๆ
งานแนะแนว

การเงิน กยศ.

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นเอกสารเบิกเงิน
รายละเอียดการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียนมายังมหาวิทยาลัย
รายงานการโอนเงิน
ค่าเล่าเรียน (คืนนักศึกษา)
ระเบียบ/กฎเกณฑ์/ข้อบังคับ
"การเงิน กยศ."
 ข่าวทุน กยศ.

ประกาศ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 1/2557
ประกาศ กำหนดลงนามแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ (รอบสุดท้าย) ประจำปีการศึกษา 1/2557  
ประกาศ บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและลงนามแบบยืนยันฯ กยศ.กลุ่มผู้กู้รายเก่า(ต่อเนื่อง)ที่ไม่ย้ายสถานศึกษา ชั้นปีที่ 2,3,4 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่า(ย้ายสถานศึกษา) กยศ. ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบสุดท้าย)  
ประกาศ รายชื่อแก้ไขแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กยศ. ชั้นปีที่ 2,3,4,5 ภาคเรียนที่ 1/2557  
ประกาศ กำหนดส่งสัญญาผู้กู้รายใหม่ กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรอ. ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศ กำหนดส่งแบบคำยืนยันขอกู้ยืมเงินและลงนามแบบยืนยันฯ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาคเรียนที่ 2/2557  

ข่าวทุน กยศ.ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศตัดสิทธิ์นักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศให้นักศึกษาช่วยงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร...รายงานตัว...  
ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนประจำปี (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  
การสมัครขอรับทุนการศึกษา (วันไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา 2557  
รับสมัครนักศึกษาโครงการ ราชภัฎเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556 (รับเพิ่มเติม)  
รายชื่อแก้ไขเอกสารเบิกเงินค่าตอบแทนจากการทำโครงการ ราชภัฏเสริมโอกาส (งบบำรุงการศึกษา) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2556  

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ข่าวการเงิน กยศ.

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืน กองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 31-32 (รอบ 3)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกคืนยื่นเอกสารเบิกเงินคืนกองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 3-9,11,13-15 (รอบ 3) และงวดที่ 18-21 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 19-20,22 (รอบ 3) และงวดที่ 23-25 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืนยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 8 (รอบ 2)  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกยื่นเอกสารเบิกเงินค่าเล่าเรียน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 31-32 (รอบ 2) , ภาคเรียนที่ 1/56 งวดที่ 19-25 และ ภาคเรียนที่ 3/56 งวดที่ 1-6  
รายชื่อนักศึกษาที่ต้องแก้ไขเอกสารเบิกเงินคืน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 18-22  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืนกองทุนฯ กรอ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 8 และ ภาคเรียนที่ 3/2556 งวดที่ 1  
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกเงินคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2555 งวดที่ 32 , ประจำภาคเรียนที่ 1/2556 งวดที่ 19-20,22 ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 งวดที่ 11 , 13-15  

ข่าวการเงิน กยศ.ทั้งหมดงานทุนและงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-272937 เบอร์ภายใน 1504 งานทุนและแนะแนว โทร. 044-247028 เบอร์ภายใน 1530,1556