ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ งานปรับปรุงห้อง SMART LAB อาคาร 22 ชั้น 2
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนและกําแพงกันดินติดลําตะคลอง
4ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจอคเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง สำนักวิทยบริการฯ
5ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง คณะครุศาสตร์
7ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
8งานซ่อมแซมถนนและกำแพงกันดินติดลำตะคลอง
9ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ฺ (e-bidding)
11ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง และครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๓ รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลาง พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์/จัดซื้อครภุัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏันครราชสมีา
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร ๑๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก
24ประกาศผลผู้ชนะงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
25ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)