ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1การเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร
2ประกาศ เชิญชวนงานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
6ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
12ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 132 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๕๐ เครื่อง (เป็นระยะเวลา๓ ปี) ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
18ประกาศ เผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง)
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
20ประกาศเผยแพร่สัญญางานจ้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการเลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books Online)
23ผลการเปิดซองให้บริการครุยวิทยฐานะ
24ผลการเปิดซองการให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต
25ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 40 รายการ
26ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
27ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6,500 Licenses จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
29ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๒ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
30ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๒ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์