ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 22 คณะวิทยาการจัดการ
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม M icrosoft Volume License Agreement (๓๐๐ สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3การยื่นซองเสนอราคาให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ
4การยื่นซองเสนอราคาให้บริการถ่ายภาพบัณฑิต
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางระบบประปารดน้ำต้นไม้ รอบอาคารหอประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
8ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement (๓๐๐ สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MICROSOFT VOLUME LICENSE AGREEMENT (300 สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
11ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร ๑๐๐ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์
14ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบแพะขุน ศูนย์วิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างวางระบบประปารดน้ําต้นไม้ รอบอาคารหอประชุม
18ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารประจำอาคาร 31 โดยวิธีคัดเลือก
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างงานซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์
20ประกาศผลผู้ชนะงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะยกเทท้าย โดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
21ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานจ้างจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
22ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องสำนักงานคอมพิวเตอร์
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าเสาธงอนุบาลโรงเรียนสาธิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26ประกาศผลผู้ชนะโครงการประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันผู้บุกรุก (Firewall) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28เผยแพร่แผนประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 132 เครื่อง (เป็นระยะเวลา 3 ปี)
29ประกาศประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่าสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง