Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
เรื่องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาอีกครั้ง ปี 57
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
ประชุมชี้แจงสมาชิก กบข.  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี โครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้พิการ ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557  
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษา และการปิดสาขาวิชา การสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่น 18) ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557  
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ NRRU International Scholarship Scheme 2014  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  
ตรวจสอบ ผลการสอบ Exit Exam for NRRU Students 2014  
กำหนดการจองรายวิชาลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)  
แจ้งข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ทุกคณะ  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557  
>>อ่านข่าวทั้งหมด  


 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3 / มคอ.5
แผนการบริหารความต่อเนื่อง
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
รายงานข้อมูล NRRU
ประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระบบประเมินอาจารย์
ประเมินความพึงพอใจ
CHE QA online
แบบประเมินเว็บไซต์
บทเรียน Online
U-SIM
NRRU MIS
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนฯ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
eDLTV
KM การจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์
สำนักวิทยบริการ
งานทุนและแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กองวิเทศสัมพันธิ์
พิพิธภัณฑ์ 360 องศา
ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว
NRRU UBI
SAR NRRU
TLO

free webpage hit counter Check PageRank