Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2555-2556 (เพิ่มเติม)  
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาค กศ.ปช. แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
เรื่องการเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่ต้องส่งใบรายงานผลการศึกษาอีกครั้ง ปี 57
ประกาศรหัสประจำตัวนักศึกษา ภาคปกติ แยกตามหมู่เรียน/ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามโครงการคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
การรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557  
ประชุมชี้แจงสมาชิก กบข.  
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
>>อ่านข่าวทั้งหมด  


 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3 / มคอ.5
แผนการบริหารความต่อเนื่อง
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
รายงานข้อมูล NRRU
ประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระบบประเมินอาจารย์
ประเมินความพึงพอใจ
CHE QA online
แบบประเมินเว็บไซต์
บทเรียน Online
U-SIM
NRRU MIS
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนฯ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
eDLTV
KM การจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์
สำนักวิทยบริการ
งานทุนและแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กองวิเทศสัมพันธิ์
พิพิธภัณฑ์ 360 องศา
ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว
NRRU UBI
SAR NRRU
TLO

free webpage hit counter Check PageRank