Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ NRRU International Scholarship Scheme 2014
ตรวจสอบ ผลการสอบ Exit Exam for NRRU Students 2014  
กำหนดการจองรายวิชาลงทะเบียนเรียนและการเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2556 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)  
แจ้งข่าวนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ทุกคณะ  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น และพิเศษ ปีการศึกษา 2557  
การรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประเภทโควต้ารับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ประเภทโควตาเรียนดี กิจกรรมดีเด่น พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557  
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตา ประเภทรับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ประเภทรับทุนตามโครงการเพชรราชภัฏราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2557  
การดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กรรมการกองทุนบริหารพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ  
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
แนวทาง คุณสมบัติ การสนับสนุนและเงื่อนไขการรับทุนอุดหนุน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและ Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ประจำปี 2556  
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  
ตารางสอบกลางภาค (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1/2556  
นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
>>อ่านข่าวทั้งหมด  


 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มคอ.3 / มคอ.5
แผนการบริหารความต่อเนื่อง
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
รายงานข้อมูล NRRU
ประกันคุณภาพการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระบบประเมินอาจารย์
ประเมินความพึงพอใจ
ระบบบริการการศึกษา
แบบประเมินเว็บไซต์
บทเรียน Online
U-SIM
NRRU MIS
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนฯ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
eDLTV
KM การจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์
สำนักวิทยบริการ
งานทุนและแนะแนว
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
กองวิเทศสัมพันธิ์
พิพิธภัณฑ์ 360 องศา
ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว
NRRU UBI
NRRU Sipa
NEC

free webpage hit counter Check PageRank