Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
……………………….


          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. โต๊ะม้านั่งแบบมีหลังคา ขนาด 2.45 x 1.70 x 0.84 เมตร                              จำนวน 10 ชุด 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044 - 009009 ต่อ 1582, 1584 หมายเลขโทรสาร 044-247055

           กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา10.00 น. –10.15 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ผู้เสนอราคาจะต้องมาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประกาศกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นรับทราบผลการชี้แจงเพิ่มเติม และต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมงานชี้แจงทุกประการ และจะยกขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามิได้ 


           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ทุกวันเว้นวันหยุดราชการหรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซอง อาคาร 9 ชั้น 4 (ห้อง 9.0413) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะปิดประกาศแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ที่ป้ายประกาศงานพัสดุ ณ ศูนย์รวมประกาศและข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปิดซอง อาคาร 9 ชั้น 4 (ห้อง 9.0413) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          การเสนอรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุให้ผู้เสนอราคาทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอเทียบเคียงกับรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วย ในส่วนของแคตตาล๊อกที่เสนอไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ทำหมายเลขเทียบเคียงให้ตรงกันกับรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          อนึ่งในการมาขอรับเอกสารสอบราคาซื้อขอความกรุณาให้ผู้มาขอรับเอกสารนำหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน , สำเนา ภ.พ 20 , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) มาพร้อมกับการมาขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะได้นำข้อมูลผู้ขอรับ/ ผู้ซื้อเอกสาร (ผู้ค้ากับภาครัฐ) ลงในระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลางต่อไป

          ในการสอบราคาให้ผู้เสนอราคาปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อตามที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

          ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

 
                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส)
                                                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                                  อธิการบดี


ที่ 284/2556วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556   โดย
อ่าน 1,475 ครั้ง
 Share 觻ѹ͹ กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Cheap Coach Bags cheap uggs replica watches cheap ugg boots replica watches replica Rolex replica Omega replica Breitling replica Rolex watches Coach Outlet gucci-replica-handbags