Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
……………………….


          ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

          1. โต๊ะม้านั่งแบบมีหลังคา ขนาด 2.45 x 1.70 x 0.84 เมตร                              จำนวน 10 ชุด 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
          2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
          3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
          4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th หรือที่ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044 - 009009 ต่อ 1582, 1584 หมายเลขโทรสาร 044-247055

           กำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา10.00 น. –10.15 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ผู้เสนอราคาจะต้องมาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ประกาศกำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประกาศกำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นรับทราบผลการชี้แจงเพิ่มเติม และต้องปฏิบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมงานชี้แจงทุกประการ และจะยกขึ้นมาเป็นข้อกล่าวอ้างกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามิได้ 


           กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9 ชั้น 5 ห้อง 9.0505) ทุกวันเว้นวันหยุดราชการหรือยื่นซองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทั้งนี้ให้ส่งถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเปิดซอง อาคาร 9 ชั้น 4 (ห้อง 9.0413) และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะปิดประกาศแจ้งรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ที่ป้ายประกาศงานพัสดุ ณ ศูนย์รวมประกาศและข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

          กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องเปิดซอง อาคาร 9 ชั้น 4 (ห้อง 9.0413) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          การเสนอรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุให้ผู้เสนอราคาทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอเทียบเคียงกับรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาด้วย ในส่วนของแคตตาล๊อกที่เสนอไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ทำหมายเลขเทียบเคียงให้ตรงกันกับรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุที่เสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

          อนึ่งในการมาขอรับเอกสารสอบราคาซื้อขอความกรุณาให้ผู้มาขอรับเอกสารนำหลักฐานสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน , สำเนา ภ.พ 20 , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมอบอำนาจให้แนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) มาพร้อมกับการมาขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ทั้งนี้เพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะได้นำข้อมูลผู้ขอรับ/ ผู้ซื้อเอกสาร (ผู้ค้ากับภาครัฐ) ลงในระบบ e – GP ของกรมบัญชีกลางต่อไป

          ในการสอบราคาให้ผู้เสนอราคาปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อตามที่แนบท้ายประกาศโดยเคร่งครัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไม่จำเป็นต้องซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป

          ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556

 
                                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส)
                                                                                    รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                                                                                  อธิการบดี


ที่ 284/2556วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556   โดย
อ่าน 1,593 ครั้ง
 Share 觻ѹ͹ กด Share แบ่งปันเพื่อน


free webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses