Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ҾԨ
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดบ้านนำเสนอผลงานวิชาการ

       เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้จัดโครงการ “วันวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการให้บริการวิชาการ การทำงานเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดง นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "การเสด็จพระราชดำเนินในจังหวัดนครราชสีมา" นิทรรศการดนตรีวิถีชีวิตของคนไทย นิทรรศการเฉลิมพระเกียติ 84 พรรษา เรื่อง พระทรงเป็นครูนิติศาสตร์ของแผ่นดิน นิทรรศการพระราชกรณียกิจของในหลวงในต่างประเทศ นิทรรศการทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และศิลปะ นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส นิทรรศการด้านพุทธศาสนากับสังคมไทย นิทรรศการโมเดลห้องสมุดและวัสดุซ่อมแซมหนังสือ และการแสดงความสามารถของนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิด ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เป็นวิชาเอกอย่างเต็มศักยภาพด้วยการเรียนการสอน การฝึกทักษะต่างๆ ขณะเดียวกันต้องจัดให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพการเป็นบัณฑิตควบคู่กัน มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ทางวิชาการก็ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนของนักศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไปfree webpage hit counter Check PageRank

Wholesale Oakley sunglasses