ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

..ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 620/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ นั้น
.............มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฎผลการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ

<<< ประกาศผลการคัดเลือก  >>>

<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>

<<< ประกาศรับสมัครคัดเลือก  >>>