สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

C - NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มีนาคม 2021


ฉบับที่ 68

พฤษภาคม 2563


ฉบับที่ 67

เมษายน 2563


ฉบับที่ 66

มีนาคม 2563


ฉบับที่ 65

กุมภาพันธ์ 2563


ฉบับที่ 64

มกราคม 2563


กลุ่มงานให้บริการ

งานบริหารสำนักงาน

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

งานระบบเครือข่าย

งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (mis)

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

งานพัฒนาเว็บไซต์

บริการอื่นๆ