สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ