สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์เริ่มดำเนินงานในปี พ.ศ. 2540 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์คอมพิวเตอร์กลาง" ในสมัยของอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย เดชตานนท์ ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 8 (2540-2544) ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งนโยบายข้อที่ 3 เป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์กลางเพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและท้องถิ่นตามพันธกิจ 5 ข้อ คือ

  1. ให้บริการทางวิชาการสนับสนุนการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น
  4. เป็นแหล่งฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและพัฒนาการเรียนรู้
  5. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานที่ตั้งในช่วงแรกอยู่ที่อาคาร 16 ชั้น 1 หรืออาคารธีรคาม (ปัจจุบันรื้อแล้ว) เริ่มเปิดให้นักศึกษาเข้าใช้งานเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และทำพิธิเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภาสถาบัน 

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อดำเนินการตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ จึงได้รวมศูนย์คอมพิวเตอร์กลางเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จนถึงปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างและแบ่งส่วนราชการภายในเพิ่มขึ้นโดยการแยกศูนย์คอมพิวเตอร์ออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตั้งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน และย้ายสำนักคอมพิวเตอร์ไปอยู่ที่อาคาร 27 พร้อมทั้งขอพระราชทานอาคารหลังนี้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่าอาคารบูรณวิทยาการ จนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล :  รายงานประจำปี 2559 สำนักคอมพิวเตอร์