สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
     2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
     3. ศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ