สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เบอร์ติดต่อภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ 0-4424-7054 , 0-4400-9009

หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเลขภายใน
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ผศ.เปรมวิทย์ ท่อแก้ว   2728
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  ผศ.ดร.สายสุนีย์ จับโจร 2724
งานธุรการ สำนักคอมพิวเตอร์ นางธัญทิพย์ พรหมมณี   2700
นายปริญญา กาจสันเทียะ   2727
งานเครือข่าย นายอเนก มหาสมุทร  2730
นายอนุพงษ์ โพธิ 
นายอภิเชฐ แปลสันเทียะ
2733
งานซ่อมบำรุง นายวัชพล พิลาสมบัติ 2732
นายจักรรวี แสงจันทร์   
งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก
นางสาวรุ่งนภา สวัสดี  
2723
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก  นางสาวสมพิศ คำทองพะเนาว์
นายสราวุฒิ พงศ์ณัฐกรณ์ 
2710
งานพัฒนาเว็บไซต์ นายสุภพ โก่งกระโทก
นางสาวนันทนี ศรีแสงจันทร์
2725
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ (MIS) นายฉัตรดนัย  พยัคฆพงษ์ 2726