สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการแก่นักศึกษาตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ 

    จันทร์ – ศุกร์      ในเวลา 8.30-19.30 น. 
    เสาร์  – อาทิตย์   ในเวลา 8.30-16.30 น. 

ขั้นตอนการให้บริการ 
    เมื่อนักศึกษาต้องการใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ มีระเบียบปฏิบัติดังนี้ 
    1. การแต่งกายนักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ - ภาคปกติ ต้องแต่งกายในชุด นักศึกษา หรือชุดกีฬาของ ทางมหาวิทยาลัย - ภาค กศ.ปช. - แต่งกายสุภาพ 
    2. ห้ามเปิด Website ที่ไม่เหมาะสม 
    3. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้องบริการ 
    4. นักศึกษาต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษาและแบ่งปันการใช้งานซึ่งกันและกัน 
    5. ห้ามเปิดเพลงหรือเว็บ ที่มีเสียงประกอบที่ดังจนกระทั่ง รบกวนผู้ใช้บริการคนอื่นๆ หากจะเปิดฟังกรุณานำหูฟัง มาเสียบใช้เองเพื่อไม่ให้เสียงดังรบกวนโต๊ะข้างเคียงหรือ นำบัตรนักศึกษามาติดต่อขอยืมหูฟังที่เคาเตอร์เจ้าหน้าที่ ประจำห้อง 
    6. ถอดรองเท้าและวางรองเท้าในชั้นวางรองเท้าให้เป็น ระเบียบทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ

บริการสถานที่ภายใน สำนักคอมพิวเตอร์