งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บุคลากร

นายสุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

 

ศิริพร ฉิมพลี
หัวหน้างานทุนและแนะแนว

 

สุพันณิกาญจน์ ปริญญวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รัฐพล บุญส่ง
นักวิชาการศึกษา

สร้อยสุดา เนินกลาง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ Admin-II