งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

งานทุนและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 34.02.05


หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

งานทุนและแนะแนว โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3426, 3427 หรือโทร. 044-247028

กองพัฒนานักศึกษา โทร. 044-009009 เบอร์ภายใน 3420


ผังเส้นทางภายในมหาวิทยาลัย


แผนที่เส้นทางสู่มหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ Admin-II