งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาสประจำภาคการศึกษา 1/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้อนุมัติโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19  ซึ่งจะดำเนินการจัดจ้างนักศึกษา ระหว่างเดือนสิงหาคม  – เดือนกันยายน 2564 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงกำหนดคุณสมบัติและวิธีการดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้

 

วันที่เผยแพร่ 22 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1755 ครั้ง