งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้อนุมัติโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัยฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุม และจัดจ้างนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 – 25 กันยายน 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ โดยให้นักศึกษาเข้าปฐมนิเทศ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 - 13.30 น. ผ่าน ระบบออนไลน์ ZOOM

              

 

วันที่เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ Admin-I
อ่าน 1905 ครั้ง