งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

1. ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ระบบ e-studentloan
- สำหรับยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน
- สำหรับบันทึกค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ
- สำหรับตรวจสอบสถานะผู้กู้
ระบบตรวจสอบยอดหนี้
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- สำหรับตรวจสอบยอดหนี้
- สำหรับตรวจสอบสถานะการโอนเงิน
ระบบตรวจสอบยอดหนี้
ธนาคารกรุงไทย

- สำหรับตรวจสอบยอดหนี้
- สำหรับตรวจสอบสถานะการโอนเงิน

 


2. ระบบมหาวิทยาลัย

ระบบบริการการศึกษา
- สำหรับตรวจสอบสถานะการเป็น
   นักศึกษาทุนกู้ยืม
ระบบกิจการนักศึกษา
- สำหรับจองกิจกรรมจิตอาสา
- สำหรับบันทึกระบบกิจกรรมที่เข้าร่วม
เช่น ปฐมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ยืม ฯลฯ

 


3. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ Admin-II

การดำเนินการขอกู้ยืม

 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ (กำลังปรับปรุง)  
 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา (กำลังปรับปรุง)  
 ขั้นตอนการกู้ยืมสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา (กำลังปรับปรุง)   
 ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ภาพรวม) (กำลังปรับปรุง)  

ระบบ e-studentloan

 วิธีการใช้งานระบบ e-studentloan (กำลังปรับปรุง)  
 วิธีการใช้งานระบบตรวจสอบยอดหนี้ของธนาคาร (กำลังปรับปรุง)  
 วิธีการใช้งานระบบบริการนักศึกษา (กำลังปรับปรุง)  
 วิธีการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนในระบบ (สำหรับผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)  
   

 

วันที่เผยแพร่ 07 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ Admin-II