งานทุนและแนะแนว
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รายเก่าไม่ย้ายฯ)

ประมวลภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการยื่นกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช. (เฉพาะรายเก่าไม่ย้ายสถานศึกษา)
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 21 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ Admin-II