1. กลับหน้าหลัก

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร/รุ่น

หลักสูตร   สืบสำเนียง…อ่านออกเสียงทำนองเสนาะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   รหัสหลักสูตร 613031044

รหัสหลักสูตร/รุ่น   613031044-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น   613031044-002
รหัสหลักสูตร/รุ่น   613031044-003
รหัสหลักสูตร/รุ่น   613031044-004

หลักสูตร   การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional รหัสหลักสูตร 613102008


รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102008-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102008-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102008-003


รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102008-004


หลักสูตร   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด รหัสหลักสูตร 612031070


รหัสหลักสูตร/รุ่น 612031070-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น 612031070-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น 612031070-003


รหัสหลักสูตร/รุ่น 612031070-004


รหัสหลักสูตร/รุ่น 612031070-005


หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ รหัสหลักสูตร 613102009


รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-001
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-002
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-003
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-004
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-005
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-006
รหัสหลักสูตร/รุ่น  613102009-007

หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนให้รู้ แสวงหาความรู้เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning” รหัสหลักสูตร 612031120


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612031120-001

หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612102019
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102019-004
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102019-003
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102019-002
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102019-001

หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8  สําหรับครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612102020


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102020-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102020-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102020-003
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612102020-004

หลักสูตร   การอ่านทำนองเสนาะในบทร้อยกรองสำหรับ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612031155


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612031155-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612031155-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612031155-003


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612031155-004


หลักสูตร   เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   รหัสหลักสูตร 614113002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614113002-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614113002-003


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614113002-004


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614113002-005

หลักสูตร   ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับครูลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ รหัสหลักสูตร 612151043


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612151043-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612151043-002
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612151043-004

หลักสูตร   การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสหลักสูตร 612013005


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612013005-001

หลักสูตร   การเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน รหัสหลักสูตร 612181176


รหัสหลักสูตร/รุ่น  612181176-003
รหัสหลักสูตร/รุ่น  612181176-004

หลักสูตร   การผลิตอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา รหัสหลักสูตร 614121017


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614121017-001


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614121017-002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614121017-003


หลักสูตร   ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู รหัสหลักสูตร 614133002


รหัสหลักสูตร/รุ่น  614133002-002