1. กลับหน้าหลัก

หลักสูตร   สืบสำเนียง…อ่านออกเสียงทำนองเสนาะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)   รหัสหลักสูตร 613031044


รหัสรุ่น 613031044-001


รหัสรุ่น 613031044-002


รหัสรุ่น 613031044-003


รหัสรุ่น 613031044-004


หลักสูตร   การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional รหัสหลักสูตร 613102008


รหัสรุ่น 613102008-001


รหัสรุ่น 613102008-002


รหัสรุ่น 613102008-003


รหัสรุ่น 613102008-004


หลักสูตร   การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด รหัสหลักสูตร 612031070


รหัสรุ่น 612031070-001


รหัสรุ่น 612031070-002


รหัสรุ่น 612031070-003


รหัสรุ่น 612031070-004


รหัสรุ่น 612031070-005


หลักสูตร   ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับครูลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ รหัสหลักสูตร 612151043


รหัสรุ่น 612151043-001


รหัสรุ่น 612151043-002


รหัสรุ่น 612151043-004


หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้ รหัสหลักสูตร 613102009


รหัสรุ่น 613102009-001


รหัสรุ่น 613102009-002


รหัสรุ่น 613102009-003


รหัสรุ่น 613102009-004


รหัสรุ่น 613102009-005


รหัสรุ่น 613102009-006


รหัสรุ่น 613102009-007


หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนให้รู้ แสวงหาความรู้เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning” รหัสหลักสูตร 612031120


รหัสรุ่น 612031120-001


หลักสูตร   การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รหัสหลักสูตร 612013005


รหัสรุ่น 612013005-001


หลักสูตร   การเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน รหัสหลักสูตร 612181176


รหัสรุ่น 612181176-003


รหัสรุ่น 612181176-004


หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612102019


รหัสรุ่น 612102019-001


รหัสรุ่น 612102019-002


รหัสรุ่น 612102019-003


รหัสรุ่น 612102019-004


หลักสูตร   การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8  สําหรับครูระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612102020


รหัสรุ่น 612102020-001


รหัสรุ่น 612102020-002


รหัสรุ่น 612102020-003


รหัสรุ่น 612102020-004


หลักสูตร   การผลิตอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา รหัสหลักสูตร 614121017


รหัสรุ่น 614121017-001


รหัสรุ่น 614121017-002


รหัสรุ่น 614121017-003


หลักสูตร   การอ่านทำนองเสนาะในบทร้อยกรองสำหรับ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา รหัสหลักสูตร 612031155


รหัสรุ่น 612031155-001


รหัสรุ่น 612031155-002


รหัสรุ่น 612031155-003


รหัสรุ่น 612031155-004


หลักสูตร   เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐   รหัสหลักสูตร 614113002


รหัสรุ่น 614113002-002


รหัสรุ่น 614113002-003


รหัสรุ่น 614113002-004


รหัสรุ่น 614113002-005


หลักสูตร   ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู รหัสหลักสูตร 614133002


รหัสรุ่น 614133002-002