1. กลับหน้าหลัก

รายชื่อหลักสูตร

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 หลักสูตร   ระดับอาชีวะศึกษา และ กศน.  จำนวน 4 หลักสูตร

ที่

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

จำนวน
(คน)
/รุ่น

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 หลักสูตร

1

612151043

ว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับครูลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์

50

2

613102008

การสร้าง E-book ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional

50

3

614113002

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

30

4

612091003

เทคนิคการสอนภาษาจีนสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน

40

5

613031044

สืบสำเนียง...อ่านออกเสียงทำนองเสนาะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

40

6

612031070

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด

40

7

612092001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาจีนและเทคนิคการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ศตวรรษที่ 21  ”

50

8

613102009

การอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการจัดดอกไม้

40

9

614133002

ศิลปะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครู

30

10

612031120

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนให้รู้ แสวงหาความรู้เป็น ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active learning”

100

11

613012041

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

60

12

612013005

การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

60

13

612181176

การเรียนรู้การจัดการขยะในโรงเรียน

50

14

612102019

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงสำหรับครูระดับประถมศึกษา

30

15

612102020

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อมัลติมีเดียดวยโปรแกรม Camtasia Studio 8  สําหรับครูระดับประถมศึกษา

40

16

614121017

การผลิตอุปกรณ์เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนักกีฬา

60

17

612031155

การอ่านทำนองเสนาะในบทร้อยกรองสำหรับ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

40

ระดับอาชีวะศึกษา และ กศน.  จำนวน 4 หลักสูตร

18

615181010

การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานสู่ยุคดิจิทัล 4.0

60

19

616183001

การจัดการเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการโดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ Active learning   สำหรับครูการศึกษานอกระบบ (กศน.)

40

20

615292006

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วย CMS สำหรับพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษาขาดสาระการเรียนรู้

40

21

615292015

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะด้านอินเตอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง (IoT)”

40