1. กลับหน้าหลัก

หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Camtasia Studio 8 สําหรับครูระดับประถมศึกษา รุ่น 001

วันที่ 21- 22 กรกฎาคม และ 4 สิงหาคม 2561