ราชภัฏโคราช เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 62 ชวนเยาวชนมาจุดประกายความคิดด้วยวิทยาศาสตร์ฯ


เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ อาคาร 32 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ 
กล่าวถวายราชสดุดี พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ คือ รางวัลผู้ส่งบทความเข้าประกวดโครงการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการความรู้ระดับคณะ และรางวัลผู้ที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน

กิจกรรมได้จัดให้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ การประกวด Science Show การประกวดนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ การประกวดชุดรีไซเคิล การให้บริการฉีดวัคซีนสัตว์ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” นิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการค้นคว้างานวิจัย แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย อันเป็นการจุดประกายความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ทางการศึกษา ชีวิตประจำวัน นำไปสู่การพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป