กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์แพทย์เขตเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสร้างเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดในนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

   เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางปราณีต์ กุลกระจ่าง หัวหน้าศูนย์แพทย์เขตเมืองฯ กล่าวรายงาน และนายแพทย์ปทุมทอง ยาทุม นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร่วมตัดริบบิ้นเปิดงาน จากนั้นเป็นการชมคลิปวิดีโอ"ราชภัฏ ร่วมใจ ป้องกันยาเสพติด"ประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ แล้วจึงเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วิทยากรโดย นางกรรณิการ์ กนกอังกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลคง และนายสมปอง ภูธร และเรื่อง สุขภาพจิตในผู้เสพยาเสพติด วิทยากรโดย นายณภัทร วรากรอมรเดช ปิดท้ายด้วยนักศึกษาเดินรณรงค์สร้างเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดในนักศึกษาฯ