ราชภัฏโคราช พาน้องนุ่งซิ่น ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีศรีสุนทร

   วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ภายใต้ชื่อ ไหว้ครูภาษาไทย ร่วมใจรับขวัญน้อง แซ่ซ้องกวีครูสุนทร ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “พินิจวรรณคดี ครูกวีสุนทรภู่” วิทยากรโดย อาจารย์จักรินทร์ สร้อยสูงเนิน แล้วจึงเป็นการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง The Mask หน้ากากตัวละครในวรรณคดี การประกวดเล่านิทาน และกิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับรางวัลภายในงาน

   การจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติครั้งนี้ ได้มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และนักศึกษาแลกเปลี่ยน หลักสูตรวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จาก Yuxi Normal University (YXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมภาษาของชาติและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งได้เรียนรู้วรรณกรรมครูกวีสุนทรภู่ อันเป็นการระลึกถึงพระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า สุนทรภู่ กวีเอกของโลก ท่านเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาจะได้นำความรู้ที่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ