ราชภัฏโคราช นำบุคลากรทำบุญใหญ่ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ปี 62

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสร้างมหากุศลในการสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมถวายผ้ากฐินและเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม จำนวนทั้งสิ้น 24,789 บาท

   การทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา โดยการทอดกฐินในไทยถูกกำหนดให้มีในช่วงระยะเวลา 1 เดือน หลังจากวันออกพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้ถวายผ้าให้แก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ครบ 3 เดือน ซึ่งประเพณีการทำบุญทอดกฐินนั้น จะทำการถวายผ้ากฐินได้เพียงปีละ 1 ครั้ง ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัย จึงได้จัดกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ร่วมกันสร้างบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป